Ansvarsfullhet utvecklas på många fronter

I och med den avsevärda volymen på samordnade upphandlingar utgörs samarbetet med leverantörer och kunder en betydande del av genomslagskraften och ansvarsfullheten i Hansels verksamhet Ansvarsfullheten och uppföljningen av denna håller på att utvecklas i ännu mer systematisk riktning och kunnande inom detta inhämtas också utanför organisationens gränser.

Kärnan för ansvarsfullheten i ramavtalen bildas under konkurrensutsättningen, då den ansvarsfullhet som krävs av upphandlingsobjektet fastställs. Ansvarsfullheten i ramavtalen upprätthålls också under avtalsperioden, då Hansel följer att de krav som fastställts vid konkurrensutsättning uppfylls på överenskommet sätt.

 

Leverantörernas ekonomiska situation är föremål för automatisk uppföljning under hela avtalsperioden.

Leverantörernas ekonomiska situation är föremål för automatisk uppföljning under hela avtalsperioden. Ansvarsfullheten i ramavtalen följs under avtalsperioden också vid möten med leverantörerna, där väsentliga ansvarsfrågor för varje ramavtal gås igenom. Om förändringar äger rum i riskmätarna för till exempel det ekonomiska ansvaret, behandlar Hansel och leverantören tillsammans åtgärdandet av ärendet.

”Uppföljningen av leverantörernas ekonomiska situation har fungerat väl, och vi har alltid fått information om eventuella risker redan i god tid. Vi vill stöda våra leverantörer vid eventuella svåra situationer och ge dem möjlighet att orda upp sin ekonomi. Vid behov informerar vi också kunderna om ärendet”, konstaterar kategoridirektör Susanna Närvänen.

Förutom ekonomiskt ansvar finns det en vilja att utveckla också uppföljningen av övriga delområden inom ansvarsfullhet under avtalsperioden i ännu mer systematisk riktning och utvecklingen av uppföljningen har införts i Hansels strategiska mål.

I syfte att främja det sociala ansvaret har Hansel och den svenska enheten för samordnade upphandlingar SKL Kommentus inlett en kartläggning rörande ett eventuellt samarbete. Ett eventuellt partnerskap har som mål att i synnerhet fokusera på auditering av det sociala ansvaret i upphandlingsverksamheten.

”De svenska kommunernas och landskapens enhet för samordnade upphandlingar SKL Kommentus är fruktsam samarbetspartner för Hansel, eftersom den har en flera år lång erfarenhet av utveckling av socialt ansvar i och med att flera experter fokuserar på utveckling av ansvarsfullhet som deras huvudsakliga arbete. Det finns många potentiella samarbetsmodeller och ett alternativ är att på ett eller annat sätt dra nytta av SKl Kommentus ramavtal som tillhandahåller ansvarsauditeringar. Under år 2018 kommer vi till exempel att utreda om det i våra kundkrets finns efterfrågan på motsvarande ansvarsauditeringar”, berättar ekonomidirektör Kirsi Koivusaari.

Upp