GRI-index

Hansels ansvarsrapport har upprättats genom att iaktta GRI-standardens core-nivå. Standarderna är förenliga med år 2016.

Bakgrundsbeskrivning av organisationen
GRI-beteckning GRI-förklaring Länkning Brister i rapporteringen / Närmare uppgifter
102-1 Den rapporterande organisationens namn Hansel i korthet
102-2 Viktigaste funktioner, varumärken, produkter och tjänster Organisation och affärsverksamhet
102-3 Läge för bolagets huvudkontor Hansel i korthet
102-4 Funktionernas läge Hansel i korthet; Organisation och affärsverksamhet
102-5 Ägarstruktur och bolagsform Hansel i korthet
102-6 Marknadsområden Hansel i korthet; Styrning av ekonomiskt ansvar
102-7 Organisationens storlek Organisation och affärsverksamhet
102-8 Uppgifter om personal och anställda Personal; Hansel föryngrades
102-9 Leveranskedja Hansel i korthet; Ansvarsfulla upphandlingar
102-10 Betydelsefulla ändringar i organisationen och i leveranskedjan Organisation och affärsverksamhet; Ett år av tillväxt och utveckling
102-11 Tillämpning av försiktighetsprincipen Risker och riskkontroll; Miljömärket visar på ansvarsfullhet i ett ramavtal
102-12 Externa initiativ Green Office-nätverksmöte hos Hansel: Ansvarstagande vid upphandlingar; Åtkomlighet lyftes upp på agendan
102-13 Medlemskap i organisationer och intressebevakningsorganisationer Hansel i korthet
Strategi
102-14 Överblick av verkställande direktören Ett år av tillväxt och utveckling
102-15 Centrala konsekvenser, risker och möjligheter Risker och riskkontroll; Organisation och affärsverksamhet; Sociala aspekter inkluderas i avtalsvillkoren; Miljömärket visar på ansvarsfullhet i ramavtalet
Etiken i affärsverksamheten
102-16 Värderingar och affärsverksamhetsprinciper Strategi och vision
102-17 Rådgivning kring etiken i verksamheten och anmälan om missbruk Etiska riktlinjer
Administrering
102-18 Beskrivning av förvaltningsstrukturen och ledning av företagsansvaret Organisation och affärsverksamhet; Styrning av ansvarsfullhet
102-19 Ansvarsfördelning i företagsansvarsärenden Styrning av ansvarsfullhet
102-20 Företagsansvarets ansvarspersoner och rapporteringsförhållanden Styrning av ansvarsfullhet
102-21 Beskrivning av konsultationen av ansvarspersoner och intressentgrupper Styrning av ansvarsfullhet; Intressentgrupper
102-22 Styrelsens och ledningsgruppens sammanställning och företagsansvarskunnande Styrning av ansvarsfullhet; Regeringens proposition om behandlingen av räkenskapsperiodens resultat
102-23 Övriga ledningsansvar för styrelseordförande Styrning av ansvarsfullhet
102-24 Processen för val av styrelseledamöter och medlemmar av ledningsgruppen Organisation och affärsverksamhet
102-25 Undvikande av eventuella intressekonflikter Etiska riktlinjer
102-26 Styrelsens och ledningsgruppens roll i definitionen av målen för företagets syfte, värderingar, strategi och företagsansvar samt i uppföljningen av dessa Organisation och affärsverksamhet; Strategi och vision; Styrning av ansvarsfullhet
102-31 Frekvens för bedömningen av företagsansvarets konsekvenser, risker och möjligheter Risker och riskkontroll; Organisation och affärsverksamhet
102-32 Godkännande av företagsansvarsrapporten Hansels ansvarsrapportering
102-33 Rapportering av missförhållanden till översta ledningen Etiska riktlinjer
102-37 Beaktande av intressentgruppernas synpunkter i belöningssystemen Intressentgrupper; Nöjda kunder och leverantörer
Samarbete med intressentgrupper
103-40 Förteckning över intressentgrupper Intressentgrupper
103-41 Kollektivavtal Personal
103-42 Identifiering och val av intressentgrupper Intressentgrupper
103-43 Intressentgruppsverksamhet Intressentgrupper
103-44 Viktiga ärenden och orosmoment som intressentgrupperna lyft fram Intressentgrupper; Nöjda kunder och leverantörer
Rapporteringsprinciper
102-45 Enheter som ingår i koncernbokslutsbeslutet Hansel är inte en koncern. Det presenterade bokslutet täcker hela bolagets verksamhet.
102-46 Definition av beräkningsgränser för rapportens innehåll och teman Hansels ansvarsrapportering; Väsentlighetsanalys
102-47 Förteckning över väsentliga teman Väsentlighetsanalys
102-48 Förändringar i tidigare rapporterade uppgifter Hansels ansvarsrapportering
102-49 Förändringar i rapporteringen Hansels ansvarsrapportering
102-50 Rapporteringsperiod Hansels ansvarsrapportering
102-51 Datum för föregående rapport Hansels ansvarsrapportering
102-52 Rapporteringsperiod Hansels ansvarsrapportering
102-53 Kontaktinformation för ytterligare information Hansels ansvarsrapportering
102-54 Förenlighet med GRI-standarderna GRI-standarden
102-55 GRI-innehållsjämförelse GRI-standarden
102-56 Externt bestyrkande Oberoende bestyrkanderapport

 

Innehåll enligt tema: Ekonomiskt, socialt och miljöansvar
GRI-beteckning GRI-förklaring Länkning Närmare uppgifter/Hansels väsentlighetstema
103 Ledningspraxis
103-1

103-2

103-3

Ledningspraxis Styrning av ekonomiskt ansvar; Etiska riktlinjer; Arbetsanvisningar till hjälp dagligen; Digitalisering effektiviserar upphandlingarna; Ansvarsfullheten utvecklas på många fronter; Ansvarsfulla upphandlingar; Nöjda kunder och leverantörer; Skatteavtryck Ekonomiskt ansvar
103-1

103-2

103-3

Ledningspraxis Intressentgrupper; Sociala aspekter inkluderas i avtalsvillkoren; Hansel är en bra arbetsplats; Säkra, moderna lösningar; Åtkomlighet lyftes upp på agendan Socialt ansvar
103-1

103-2

103-3

Ledningspraxis Miljömärket visar på ansvarsfullhet i ett ramavtal; Hansel minskar sitt ekologiska avtryck; Ansvarsfulla upphandlingar; Samhällsåtagande 2050 Miljöansvar
201 Ekonomiskt resultat
201-1 Produktion och fördelning av direkt ekonomiska mervärde Samordnade upphandlingar spar på offentliga medel; Mätningen av genomslagskraften utvecklas; Stor efterfrågan på Hansels tjänster; Skatteavtryck Besparingar för staten
203 Indirekta ekonomiska effekter
203-2 Betydande indirekta ekonomiska effekter Styrning av ekonomiskt ansvar; Digitalisering effektiviserar upphandlingarna Grå ekonomi
203-2 Betydande indirekta ekonomiska effekter Innovativa offentliga upphandlingar; Det nya kompetenscentret förenar; Hackathon om upphandling av experttjänster Innovativ offentlig upphandling
203-2 Betydande indirekta ekonomiska effekter Digitaliseringen effektiviserar upphandlingen; Bra mottagande för chatten med snabba svar Utnyttjande av digitaliseringen
203-2 Betydande indirekta ekonomiska effekter Reglerad offentlig upphandling; Överklagan och rättsbehandling i anknytning till anbudsförfaranden; Nya lösningar för gamla utmaningar Påverkan av regleringen
203-2 Betydande indirekta ekonomiska effekter Nya arbetsformer Nytt arbete
203-2 Betydande indirekta ekonomiska effekter Intressentgrupper; Internationellt samarbete för att utveckla offentlig upphandling; Mot en kundstyrd kultur Samarbete med intressentgrupper
204 Inköpsrutiner
204-1 Lokala leverantörers andel av inköpen Siktet inställt på en fungerande marknad Hansel mäter inte leverantörernas andel, utan andelen lokal konkurrensutsättning av ramavtal och antalet leverantörer som är med i dessa.
205 Korruptionsbekämpande verksamhet
205-1 Bedömning av mut- och korruptionsrisker Styrning av ekonomiskt ansvar Korruptionsbekämpande verksamhet
205-2 Mut- och korruptionsbekämpande utbildning och kommunikation En öppen förvaltning är en gemensam fördel; Belönad öppenhet Öppenhet
308 Leverantörernas miljöansvar
Hansel 1 Beaktande av miljöaspekter i samordnade upphandlingar Miljömärket visar på ansvarsfullhet i ramavtalet; Miljöaspekterna underströks i bilramavtalet Eget bedömningskriterium: Hansel mäter andelen ramavtal som beviljats miljömärke av den sammanlagda andelen avtal
401 Anställningsförhållanden
401-1 Sammanlagt antal nyanställda och deras andel samt personalomsättning Hansel är en bra arbetsplats; Hansel föryngrades Uppmuntrande arbetsgemenskap
401-2 Personalförmåner Hansel är en bra arbetsplats; Hansel föryngrades
404 Utbildning och kompetensutveckling
404-1 Utbildningsdagar Hansel föryngrades; Bättre kunnande, bättre upphandlingar; Hackathon om upphandling av experttjänster; Mer ansvarsfulla upphandlingar som en del av kundernas vardag Kompetensdelning
405-1 Mångfald inom och förvaltningsorganen och personalgrupperna Organisationen och affärsverksamheten; Regeringens proposition om behandlingen av räkenskapsperiodens resultat; Hansel föryngrades
Mänskliga rättigheter
412-3 Antal och procentuell andel betydande investeringsavtal, som innehåller människorättsrelaterade villkor eller i samband med vilka människorättsbedömning utförts. Ansvarsfullare elektronik till staten; Sociala aspekter inkluderas i avtalsvillkoren Ett projekt som gäller beaktande av socialt ansvar pågår. Det är inte ännu möjligt att räkna procentuella andelar. Hansel utvecklar en code of conduct, med vilken det säkerställs att de mänskliga rättigheterna tillgodoses i ramavtalen.
418 Integritetsskydd
418-1 Antalet fastställda överklagningar på grund av kränkningar av kundernas integritetsskydd och förstörelse av kunduppgifter Säkra, moderna lösningar; Skydd av personuppgifter Informationssäkerhet
Upp