Styrning av ekonomiskt ansvar

Vad gäller ekonomiskt ansvar är det centralt att följa avtalsleverantörernas ekonomiska handlingsförmåga, bekämpa grå ekonomi och att Hansel bedriver ansvarsfull ekonomisk verksamhet.

Hos Hansel granskas grunderna för utestängning av en anbudsgivare och lämplighetskraven alltid i samband med konkurrensutsättningen innan ett avtal ingås. En del av de punkter som granskas är så kallade obligatoriska utestängningsgrunder, såsom vissa brott, medan en del lämplighetskrav som gäller upphandlingsobjektet kan vara föremål för prövning.

I Hanki-tjänsten för elektronisk konkurrensutsättning har ESPD-blanketten, det vill säga det europeiska upphandlingsdokumentet, integrerats till en del av processen och uppgifterna ur myndighetsregister fås med undantag för brottsregisterutdraget automatiskt till systemet.

Uppföljningen av avtalsleverantörernas ekonomiska ansvar under avtalsperioden upphandlas av Hansel som en så kallad övervakningstjänst på marknaden. Hansel har fastställt vissa kriterier som alltid orsakar ett larm om de ändras. Dessa indikatorer utgörs av bland annat:

  • ändring av företagets namn
  • ändring av företagets läge
  • ändring av bolagsformen
  • anmälan om rättelse av betalningsstörning då en betalningsstörning avlägsnas på grund av en betalning
  • anmälan om en ny betalningsstörning eller avlägsnande av en gammal
  • betalningsstörningstillägg
  • ändring som gäller förskottsuppbördsregistret
  • förlust av aktiekapital
  • ändring av riskkategorin
  • företagsarrangemang såsom fusion eller fission

Om en ändring sker i en indikator, underrättas Hansels ekonomienhet om ärendet. Från ekonomienheten överförs informationen vidare till kategorin, om det enligt ekonomienhetens expert handlar om ett betydande ärende. Kategorin beslutar om eventuella fortsatta åtgärder och konsulterar vid behov bolagets jurist eller kategoridirektören.

Övervakningstjänsten har fungerat väl och Hansel har kunna förutse situationer, såsom till exempel ekonomiska problem hos leverantörerna. Övervakningstjänsten omfattar för tillfället 413 företag, som innefattar alla Hansels finländska avtalsleverantörer.

Vid Hansel görs uppföljning enligt beställaransvarslagen i tillämpliga delar. Beställaransvarslagens syfte är att främja jämbördig konkurrens mellan företagen och efterlevnad av arbetsvillkoren och att skapa förutsättningar för företag och offentligrättsliga samfund att säkerställa att företag som ingår avtal om hyrt arbete eller underentreprenader med dem i egenskap av avtalsparter och arbetsgivare fullföljer sina lagstadgade skyldigheter. Enligt beställaransvarslagen har beställaren i upphandlingsprocessen skyldighet att utreda sina avtalspartners ekonomiska ansvar.

Hansel har fastställt de ramavtal som omfattas av lagen och är föremål för granskningar av Hansel på det sätt som förutsätts av lagen. Själva granskningsprocessen köps delvis som en tjänst av Suomen Tilaajavastuu Oy och utförs devis som eget arbete genom att direkt ställa frågor till leverantörerna. På Hansels webbplats står det att Hansel inom ramen för vissa ramavtal utgör granskningar för sina kunders räkning. Kunderna har uppskattat denna tilläggstjänst och antalet avtal som övervakas har ökats i sakta mak. År 2017 omfattade övervakningen 16 ramavtal och 219 företag, av vilka 52 var ramavtalsleverantörer och de återstående underleverantörer.

Ansvarsfullhet i Hansels egen verksamhet omfattar att ekonomin sköts enligt de etablerade ekonomiprocesserna.

Upp