Kassaflödesanalys

 1.1–31.12.2017 1.1–31.12.2016
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
Vinst (förlust) före extraordinära poster 221 029,48 509 522,82
Korrigeringar till rörelsevinsten (+/–):
Planenliga avskrivningar 52 361,23 38 756,18
Finansiella intäkter och utgifter –17 542,34 –58 937,96
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 255 848,37 489 341,04
Förändring av rörelsekapital:
Kortfristiga räntefria affärsfordringars tillägg/avdrag –21 634,34 2 392 493,39
Kortfristiga räntefria skulders tillägg/avdrag –81 668,03 –1 265 555,67
Kassaflöde från affärsverksamheten före finansiella poster och skatter 152 546,00 1 616 278,76
Betalda räntor och betalningar för rörelseverksamhetens övriga finansieringskostnader –1 291,13 –16 478,74
Erhållna räntor 18 833,47 75 416,70
Betalda direkta skatter (-) –36 738,95 –74 671,69
Kassaflöde före extraordinära poster 133 349,39 1 600 545,03
Affärsverksamhetens kassaflöde (A) 133 349,39 1 600 545,03
Investeringarnas kassaflöde:
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar (–) –113 572,92 –73 582,66
Investeringarnas kassaflöde (B) –113 572,92 –73 582,66
Finansieringens kassaflöde:
Återbetalning av säkerheter 0,00 819 231,71
Finansieringens kassaflöde (C) 0,00 819 231,71
Förändring av likvida medel (A+B+C) tillägg (+) / avdrag (–) 19 776,47 2 346 194,08
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 15 757 268,86 13 411 074,78
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut 15 777 045,33 15 757 268,86
19 776,47 2 346 194,08
Upp