Personal och organisation

Hansel hade 94 anställda 31.12.2017 (75 anställda 31.12.2016, 76 anställda 31.12.2015). Det genomsnittliga antalet anställda hos bolaget år 2017 var 83 personer (73 personer år 2016, 73 personer år 2015). Uppgången i antalet anställda beror på bolagets strategiska val om att börja erbjuda utveckling av upphandlingsverksamheten jämte analys av upphandlingsdata som en ny tjänst. I slutet av år 2017 var 52 procent av de anställda och 60 procent av medlemmarna i bolagets ledningsgrupp kvinnor. Genomsnittsåldern för de anställda var 42 år. I slutet av räkenskapsperioden var 96 procent av anställningarna fasta anställningar (100 procent år 2016, 97 procent år 2015).

Av de anställda hade 64 procent en högre högskoleexamen och 18 procent en lägre högskoleexamen. De som avlagt utbildning på mellanstadiet uppgick till sammanlagt 13 procent, medan 5 procent av de anställda saknade yrkesexamen. Alla fast anställda i bolaget omfattas av resultatpremiesystemet. Hansels resultatpremier ligger i linje med finanspolitiska ministerutskottets direktiv om belöning av företagsledning och nyckelpersoner.

Under år 2017 anställde bolaget 28 nya medarbetare, varav fem på viss tid. Under året lämnade tio medarbetare bolaget. Av dem som lämnade bolaget sade åtta upp sig, en gick i pension, medan en anställds visstidsanställning upphörde. En avgångsintervju förs med dem som sagt upp sig för att få respons.

År 2017 utgjordes det strategiska fokusområdet av utveckling av klientrelations- och säljkulturen.

Hansels strategiska projekt för utveckling av personalens kompetens, Hansel-Akademin, fortsatte planenligt. Syftet med utbildningsprogrammet, som utvecklats utifrån resultaten av kompetenskartläggningen, är att öka och diversifiera bolagets kompetenskapital. År 2017 utgjorde utveckling av klientrelations- och säljkulturen det strategiska fokusområdet och en stor del av bolagets anställda deltog i coachning som utvecklade en kundstyrd verksamhetskultur. I snitt deltar de anställda i fem utbildningsdagar under året. De anställdas välbefinnande och arbetsförmåga kartläggs regelbundet med en enkät om arbetshälsan, som genomförs vart annat år. Utbildnings- och diskussionstillfällen om chefsarbetet ordnas regelbundet för cheferna.

Hållbar utveckling, miljöfrågor och grå ekonomi

Företagsansvar och bekämpning av grå ekonomi har blivit allt viktigare inom offentlig upphandling. I sin verksamhet iakttar Hansel principerna för ansvarsfullhet enligt statsrådets riktlinjer. Ansvarsrapporteringen är en etablerad del av bolagets årliga rapportering, och i rapporten redogörs i detalj för åtgärderna relaterade till ansvar.

Upp