Green Office-nätverksmöte vid Hansel: Ansvarstagande vid upphandlingar

Hansel ordnade i oktober tillsammans med WWF ett nätverksmöte, som främjade verksamhet enligt Green Office-kontorsmodellen vad gäller upphandling. För Hansel var det naturligt att fungera som värd för evenemanget, eftersom ansvarsfrågor är ett väldigt centralt element i bolagets strategi.

Gästerna hörde att ett avsnitt om ansvarsfullhet för första gången tagits med i statens upphandlingshandbok. I den står det hur målen fastställs och hur arbetet utförs rent konkret. I Hansels andra anförande underströks det att upphandlingslagen inte i något fall hindrar beaktande av ansvarsfullhet i offentliga upphandlingar. Tvärtom uppmuntrar lagtexten till hållbara upphandlingar. Ansvarsfullhet kan beaktas i flera olika faser av upphandlingsprocessen och det är synnerligen viktigt att trygga en möjlighet till kontinuerligt förbättrande under avtalsperioden.

Upphandlingslagen hindrar inte i något fall att ansvarsfullhet beaktas i offentliga upphandlingar.

”I upphandlingar är det möjligt att beakta ansvarsfullhet, men det sker inte av sig själv, utan beställaren ska förutsätta detta. Olika delområden ska beaktas till exempel i kraven i anbudsbegäran, men inte på så sätt att man gynnar eller diskriminerar en anbudslämnare”, påminde Hansels jurist Karolina Lehto.

Val med genomslagskraft

”FSC-certifieringen säkerställer bevaringen av skogens mångfald, träd av olika åldrar och värdefulla livsmiljöer”, beskrev Annukka Valkeapää, som talade om ansvarsfull pappersupphandling.

I Hansels ramavtal beaktas sådana miljöaspekter för kundens räkning. Mikko Kuiri, som berättade om WWF:s egna tryckproduktsupphandlingar, anmärkte att det inte heller vad gäller miljövänlighet är obligatoriskt att äta upp hela kakan på en gång, utan att det är möjligt att gå mot mer ansvarsfulla inköp bit för bit. Green Office-programchef Helka Julkunen konstaterade att upphandlarna skapar efterfrågan och att prisnivån på miljövänliga alternativ börjar sjunka i och med ökad efterfrågan.

Motivas upphandlingstjänst ger råd om hållbara upphandlingar, lovade Isa-Maria Bergman. Ekoupphandlingsnätverket samlar föregångare för att reflektera över hur mervärde kan produceras för den egna organisationen, men också för miljön, samhället och ekonomin. Det är viktigt att den offentliga sektorn fungerar som exempel vad gäller hållbar konsumtion. Det finns dock så mycket upphandlingar att det inte är möjligt att påverka precis allt, varför det finns skäl att prioritera och bedöma upphandlingarnas väsentlighet.

”Genom att göra strategiska val underlättas uppnåendet av målen för hållbar utveckling. Till exempel energieffektivitet är ett ärende med stor genomslagskraft. Jag rekommenderar att ni bekantar er med webbplatsen www.ekosuunnittelu.fi och internationella exempel”, uppmuntrade Bergman.

Ekologi i IKT-upphandlingar är inte enbart materia

Som avslutning på Green office-nätverkets möte reflekterade Jyrki Kasvi på ett inspirerande sätt över ekologiska IKT-upphandlingar ur olika infallsvinklar. Till exempel utökad effektivitet med IKT gynnar också miljön, liksom också ökad kapacitet och minskade utsläpp som en följd av detta. Å andra sidan är det möjligt att göra besparingar genom att ta i bruk IoT-termostat. Enbart apparaterna är inte av betydelse, utan också med bra programmeringspraxis är det möjligt att minska energikonsumtionen och förlänga apparaternas driftstid.

”Många saker som tidigare inte var kostnadseffektiva är det nu i och med utvecklingen av robotiken. Med följer också ett socialt ansvar, om det är möjligt att minska människans behov av att hantera farliga ämnen eller förbättra arbetssäkerheten”, skildrade Jyrki Kasvi.

Vid IKT-upphandlingar är råvarornas ursprung, arbetsvillkoren och arbetarskyddet samt miljökonsekvenserna viktiga frågor. Också energikonsumtionen under hela livscykel, teknikens återvinningsbarhet och programvarornas ekologi är av betydelse.

”Effektivitet är alltid ekologiskt och det lönar sig inte att ha apparater på tomgång”, summerade Jyrki Kasvi.

Upp