Överklagan av konkurrensutsättning och rättsbehandling

I slutet av år 2017 hade Hansel ett mål som gäller konkurrensutsättning av ett ramavtal anhängigt hos marknadsdomstolen och en överklagan hos högsta förvaltningsdomstolen.

År 2017 fick Hansel högsta förvaltningsdomstolens avgörande om överklagan gällande personaluthyrning inom social- och hälsovårdsbranschen. Högsta förvaltningsdomstolen avslog överklagan. Under år 2017 fick Hansel två beslut av marknadsdomstolen vad gäller upphandling av utskrivningsapparater, i vilka överklagningarna avslogs och därtill ett beslut där ärendet avskrevs. Hansel fick också flera beslut som gällde konkurrensutsättningen av tolkning. Marknadsdomstolen avskrev en del av dessa överklagningar och avslog en överklagan. I den utsträckning som överklagningarna avslogs, påfördes inte gottgörelser eller andra ersättningar för Hansel. Vad gäller de överklagningar som avslogs, ersatte Hansel ändringssökandenas rättegångsavgifter.

I början av år 2018 avslog marknadsdomstolen överklagan gällande konkurrensutsättningen av leveransen av cisterner för flytande bränslen, som anförts hos högsta förvaltningsdomstolen. Hansel har också ett annat mål som gäller utskriftsapparatjänster anhängigt hos HFD.

Enligt bolagets uppskattning är sannolikheten liten för att de pågående rättegångarna leder till ekonomiska följder, men om detta blir verklighet, är beloppet på påföljderna avsevärt.

De utdragna behandlingstiderna för målen är den centrala rättsbehandlingsrelaterade utmaningen för Hansel och övriga upphandlande enheter. Behandlingen av ovan nämnda mål om personaluthyrning inom social- och hälsovårdsbranschen pågick i sammanlagt ungefär tre år i högsta förvaltningsdomstolen. De utdragna behandlingstiderna och det automatiska verkställighetsförbudet orsakar orimliga olägenheter för genomförandet av upphandlingar och ökar de upphandlande enheterna kostnader.

Upp