Organisation och affärsverksamhet

Hansels organisation utgörs av en personal på 94 experter och en styrelse som väljs av bolagsstämman. Styrelseordförande är Statskontorets generaldirektör Timo Laitinen. Styrelsen består av fem styrelseledamöter, varav en är personalrepresentant. Styrelseledamöterna är inte med i den operativa ledningen för bolaget.

Hansels ledningsgrupp utses av styrelsen på framställan av verkställande direktören. År 2017 bestod ledningsgruppen av fem personer inklusive verkställande direktören: verkställande direktör Anssi Pihkala (f. 1963), kategoridirektör Susanna Närvänen (f. 1963), direktör för juridiska ärenden Eija Kontuniemi (f. 1966), ekonomidirektör Kirsi Koivusaari (f. 1966) och kunddirektör Petri Kalavainen (f. 1962).

I utnämningen av bolagsstyrelsen och ledningsgruppen iakttas statens principer om ägarstyrning, som säkerställer bland annat jämlikhet.

I sitt beslutsfattande följer Hansel Finlands aktiebolagslag och Hansels bolagsordning. Hansel har ett kontor som är beläget i Huvudposthuset i Helsingfors. Hansel har ingen verksamhet utomlands.

Affärsverksamhet

Hansels affärsverksamhet är indelad i tre områden: samordnade upphandlingar, konkurrensutsättningstjänster och utvecklingstjänster för upphandlingsverksamheten. Utvecklingstjänsterna avskildes till en egen enhet från och med 1.1.2017. Detta är ett av bolagets strategiska fokusområden.

Risker förknippade med bolagets affärsverksamhet kartläggs tillsammans med en extern risksakkunnig med en matrisanalys en gång per år. Vid kartläggningen år 2017 identifierade ledningen två betydande risker, av vilken den ena gällde tillgången till personal och den andra ändringar i lagstiftningen och rättspraxis.

Samordnade upphandlingar

Med samordnade upphandlingar avses ramavtal och dynamiska upphandlingssystem, via vilka Hansels kunder kan skaffa produkter och tjänster. Med samordnade upphandlingar avtalas de allmänna villkoren för upphandlingsavtalet, till exempel upphandlingsobjektet, priserna och parternas ansvar och skyldigheter. Genom att använda Hansels avtal kan en kund säkerställa att en upphandling är lagenlig och underlätta avtals- och leverantörshanteringen. Vid samordnade upphandlingar granskar Hansel leverantörernas lämplighet och övervakar också att leverantörerna fullgör avtalsplikterna och iakttar lämplighetsvillkoren under avtalsperioden.

Besparingar uppkommer genom att på en gång konkurrensutsätta en tillräckligt stor upphandling av produkter och tjänster för behoven bland så många kunder som möjligt. Samordnade upphandlingar inbringar betydande besparingar för staten såväl vad gäller priser som processkostnader för upphandlingar.

Hansel stöder sina kunder i så kallade förenklade konkurrensutsättningar inom ramen för samordnade upphandlingar. I Minikisa Plus-tjänsten genomför Hansel en skräddarsydd upphandling enligt nycklarna i handen-principen.

Konkurrensutsättnings- och juridiska tjänster

Konkurrensutsättningstjänster är nödvändiga då ett ramavtal eller ett dynamiskt upphandlingssystem inte är tillgängligt för ett upphandlingsobjekt. Hansels konkurrensutsättningskonsulter och jurister är förtrogna med offentlig upphandling, konkurrensutsättning och avtalsrätt. Genom att använda experttjänster är det möjligt att förvissa sig om att upphandlingarna konkurrensutsätts enligt reglerna, med bästa möjliga avtalsvillkor och med hänsyn till pris-, kvalitets- och ansvarsomständigheter. Detta frigör arbetstid andra uppgifter hos kunden, minskar den upphandlande enhetens risker och främjar spridning av bästa praxis.

Utveckling av upphandlingsverksamheten

Tjänsterna för utveckling av upphandlingsverksamheten främjar en effektiv och ekonomisk upphandling och organisationens förmåga att förnya sig. Experterna erbjuder analystjänster, förslag och lösningar för en effektiv styrning och ett ansvarsfullt genomförande av upphandlingarna. De har tillgång till mångsidiga verktyg och information för att analysera upphandlingsverksamhetens nuläge och förbättra genomslagskraften. Utvecklingsprocesserna uppkommer i ett tätt samarbete med kunden.

Organisation

Upp