Säkra, moderna lösningar

Beaktande av informationssäkerhet är en viktig del av styrningen, kompetensen, riskhanteringen och administrationsutvecklingen. Informationssäkerhet avspeglar ett högklassigt förfaringssätt i affärsverksamheten och är den del av Hansels riskhantering.

Inom statsförvaltningen ligger ansvaret för styrningen och utvecklandet av informationssäkerheten hos finansministeriet. I Hansels ramavtal beaktas statsförvaltningens riktlinjer och bestämmelser om informationssäkerhet.

Hansel deltar i främjandet av statens informationssäkerhet och skapar modeller för att beakta informationssäkerheten i offentliga upphandlingar. Hansel deltar också i utvecklingen av informationssäkerheten på statsförvaltningsnivå genom att erbjuda expertstöd.

Informationssäkerhet avspeglar ett högklassigt förfaringssätt i affärsverksamheten.

Hansels informationssäkerhetspolicy definierar och ger uttryck för de centrala principerna för bolagets verksamhet och kraven på informationssäkerhet ur ledningens perspektiv. Hansel har förbundit sig att uppfylla basnivån för informationssäkerhet vid statsförvaltningen i sin verksamhet. Kraven på informationssäkerhet gäller alla Hansels anställda. Bolagets informationssäkerhetschef ansvarar för utbildning, vägledning och intern information rörande informationssäkerhet.

Vid konkurrensutsättning ställs en informationssäkerhetsnivå som är motiverad med tanke på upphandlingen som ett bindande krav för leverantören. Kraven grundar sig i huvudsak på Vahti-anvisningen eller de nationella säkerhetsauditeringskriterierna, kompletterade av de specialkrav som gäller upphandling. Hansels kunder har naturligtvis möjlighet att påverka informationssäkerhetsnivån hos de producerade tjänsterna.

År 2017 rapporterades inte informationsläckor eller brister i informationssäkerheten.

Upp