Ansvarsfullare elektronik till staten

Hansel och företagsansvarsorganisationen Finnwatch genomförde år 2017 ett samprojekt vars mål var att främja socialt ansvarsfulla offentliga upphandlingar.

Samprojektet var ett steg mot ansvarsfullare offentliga upphandlingar. Finnwatch erbjöd Hansel experthjälp i upprättandet och verifieringen av kriterier som gäller socialt ansvar i upphandlingsprocessens olika skeden. Inom ramen för samprojektet genomfördes ett pilotprojekt kring användningen av människorättsrelaterade kriterier i offentliga upphandlingar. Datorer som ska upphandlas till staten var föremål för pilotprojektet.

I anslutning till upphandlingen upprättades bland annat en Code of Conduct med fokus på socialt ansvar, vilken avtalsleverantörerna ska iaktta och övervaka i sin underleverantörskedja.

”Vi fokuserade särskilt på arbetstagarnas rättigheter i riskländer i underleverantörskedjorna för de datorer som är föremål för upphandling. När det gäller mänskliga rättigheter är elektronik en högriskprodukt, eftersom apparaterna ofta tillverkas i länder där tillgodoseendet av mänskliga rättigheter är bristfälligt”, berättar Finnwatchs verksamhetsdirektör Sonja Vartiala.

”Hansel har utvecklat ansvarsfull upphandling redan under en lång tid. Enkäten till intressentgrupperna visar att våra kunder önskar att vi gör större satsningar uttryckligen på socialt ansvar, som ofta upplevs som svårt att kontrollera. Målet med detta projekt var att ta fram konkreta kriterier och tillförlitliga kontrollmekanismer för att bedöma det sociala ansvaret i fråga om produkter som är föremål för upphandling”, beskriver enhetschef Kalle Hietaranta.

En socialt ansvarsfull upphandlingsprocess för datorer dokumenterades av Finnwatch och en offentlig rapport upprättades om den. Projektets mål är att sprida bästa praxis till övriga offentliga upphandlare inom statsförvaltningen och i kommunsektorn. Projektet finansierades av Finlands Fackförbunds Solidaritetscentral och Kepa.

Människorättskonsekvenserna av offentliga upphandlingar sträcker sig långt utanför de finländska gränserna.

I Finland görs årligen offentliga upphandlingar till ett belopp som överstiger 30 miljarder euro och människorättskonsekvenserna av offentliga upphandlingar sträcker sig långt utanför Finlands gränser.

”Med Hansels avtal skaffas datorer för över 40 miljoner euro per år, varför vi som en stor offentlig upphandlare har möjlighet att ställa också utmanande krav i konkurrensutsättningen”, konstaterar Tero Lehtisaari, som är kategorichef med ansvar för upphandling av IT-apparater hos Hansel.

Hansel utvecklar beaktandet av socialt ansvar också i andra ramavtal och beredningen av konkurrensutsättning av ramavtalet om kontorsmöbler inleddes som det andra pilotprojektet i början av år 2018.

Upp