Åtkomlighet lyftes upp agendan

I slutet av år 2017 bjöds Hansel in till den tillgänglighetsfrämjande arbetsgrupp som leds av Invalidförbundet. Målet är att beakta tillgänglighetsfrågor i större utsträckning också i statens konkurrensutsättning av ramavtal och att dra nytta av Invalidförbundets gedigna tillgänglighetskompetens. I början av år 2018 träffade Hansels sakkunniga Invalidförbundets sakkunniga i anknytning till konkurrensutsättning av mötes- och logitjänster.

Under år 2018 är avsikten att precisera Hansels interna processer för beaktande av såväl tillgänglighet som åtkomlighet (engl. accessibility). Tillgänglighet ska ses som en bredare helhet än enbart undanröjande av hinder, såsom åtkomst till olika tjänster och webbtjänster. Tillgänglighetsförordningen, likabehandlingslagen och EU:s tillgänglighetsdirektiv, vars nationella genomförande fortfarande pågår, har trätt i kraft i början av år 2018.

Upp