Etiska riktlinjer

Med hjälp av de etiska riktlinjerna lägger man grunden till förfarandesättet för Hansels medarbetare. De etiska riktlinjerna har godkänts av Hansels styrelse. Verkställande direktören ansvarar med hjälp av ledningssystemet för förankringen av förankringen av riktlinjerna och övervakningen av efterlevnaden. De etiska riktlinjerna gäller bolagets alla anställda. För nya arbetstagare gås riktlinjerna igenom som en del av introduktionsprogrammet. På samma gång förs en diskussion om etiken i den egna befattningen.

Direktörerna och cheferna har till ansvar att säkerställa att

 • alla bemöts lika och att arbetsuppgifterna fördelas jämlikt
 • arbetsgemenskapen är resultatrik och effektiv
 • ingen diskriminering, mobbning eller annat obehörigt agerande förekommer inom arbetsgemenskapen
 • säkerheten i arbetet och arbetarskyddet fungerar
 • man ingriper i eventuella missförhållanden

De anställda ansvarar för att se till att

 • arbetsuppgifterna sköts ändamålsenligt och utan dröjsmål
 • arbetsgemenskapens arbetsinstruktioner följs
 • inga intressekonflikter relaterade till arbetsuppgifter uppstår. Chefen ska omedelbart informeras om eventuella intressekonflikter
 • arbetsgemenskapens spelregler respekteras och att alla bemöts sakligt inom arbetsgemenskapen

Regler för samarbete med intressentgrupper:

 1. Deltagande i utbildning, sociala eller kulturella evenemang och motsvarande tillställningar vilka arrangeras av intressentgrupper sker endast med skriftligt tillstånd av chefen. De som verkar inom kundsamarbete behöver dock inte chefens tillstånd för att delta i utbildningar som anordnas av kunder. När tillståndet begärs, ska chefen informeras om huruvida avsikten är att använda arbetstid för att delta i evenemanget. Hansel betalar alltid eventuella kostnader för resa och logi.
 2. Det är inte tillåtet att upprepade gånger delta i evenemang som arrangeras av samma leverantör eller intressentgrupp.
 3. Vid mottagande av personliga gåvor kan endast sedvanliga affärsgåvor och med dem jämförbara gåvor med rimligt värde godkännas. Alla typer av korruption och mutor är ovillkorligen förbjudna.
 4. Under konkurrensutsättningar deltas det i regel inte i evenemang som anordnas av företag som deltar i konkurrensutsättningar, inga inbjudningar accepteras av dessa företag och inga andra gåvor än eventuella julhälsningar tas emot.
 5. Inom Hansel används en lista över evenemang och gåvor, där anställda ska anteckna evenemang och mottagna gåvor vars värde är minst 15 euro. Anteckningarna ska läggas till genast efter att tillstånd för deltagande har beviljats eller gåvan mottagits.
 6. Våra anställda får inte utnyttja information som de fått i sina arbetsuppgifter för att eftersträva personlig vinning och får inte föra sådan information vidare. Vi skyddar våra leverantörers och kunders affärshemligheter.

Jävighetsregler och förseelser:

Jävighetsbestämmelserna i förvaltningslagen (434/2003) är inte direkt tillämpliga på Hansels verksamhet, men bestämmelserna i förvaltningslagen och tolkningen av dem är dock av allmän betydelse vid upphandling. Eftersom större delen av Hansels kunder följer förvaltningslagen förväntas även Hansel följa förvaltningslagens principer. I sin verksamhet beaktar Hansel även tillämpliga delar av rekommendationerna i Statens tjänstemannaetiska delegations rapport (3/2014).

För Hansel kan jävighetssituationer uppkomma till exempel vid rekrytering, då en anställd hos en leverantör börjar arbeta på Hansel. Vi följer principen enligt vilken den anställda inte ska hantera ärenden för tidigare arbetsgivare eller dennes samarbetspartner eller konkurrenter direkt efter att ha påbörjat en ny anställning. För bisysslor krävs tillstånd av verkställande direktören.

Den mest typiska och vanligaste jävighetssituationen uppstår om en nära anhörig till en expert på Hansel eller en person som hör till den närmaste kretsen har ett intresse i upphandlingen. Enligt jävighetsriktlinjerna ska den anställda i detta fall inte delta i konkurrensutsättningen.

Hansels experter föreläser regelbundet på evenemang som anordnas av intressentgrupper. Bolaget förhåller sig positivt till att Hansel-medarbetarnas kompetens inom upphandlingsbranschen utnyttjas på ett omfattande sätt bland intressentgrupperna.

Hanselmedarbetarna kan hamna i situationer då det finns tecken på eventuellt brott mot konkurrenslagstiftningen Det kan exempelvis handla om prisöverenskommelser, uppdelning av marknaden eller missbruk av dominerande ställning på marknaden. Om en expert på Hansel misstänker brott mot konkurrenslagstiftningen förs ärendet till bolagets juridiska chefs kännedom.

Upp