Styrelsens framställan om behandlingen av räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat visar en vinst på 184 290,53 euro. Styrelsen föreslår att dividend inte utdelas och att räkenskapsperiodens resultat redovisas mot eget kapital på kontot för föregående räkenskapsperioders resultat.

Styrelsen och revisorer

Vid Hansel Ab:s ordinarie bolagsstämma 5.4.2017 valdes följande personer till styrelseledamöter:

  • generaldirektör Timo Laitinen, Statskontoret, ordförande (f. 1958)
  • överdirektör Anna-Maija Karjalainen, finansministeriet, vice ordförande (f.1962)
  • överdirektör Rami Metsäpelto, Trafikverket, ledamot (f.1968)
  • professor Katariina Kemppainen, Aalto-universitet, ledamot (f.1975)
  • ledande jurist Jukka Hämäläinen, Hansel Ab, ledamot, personalrepresentant (f.1974)

År 2017 sammanträdde styrelsen åtta gånger. CGR-samfundet KPMG Oy Ab fungerar som bolagets ordinarie revisor och till huvudansvarig revisor har samfundet utsett CGR, OFR Jorma Nurkkala. Vicehäradshövding Anssi Pihkala har fungerat som verkställande direktör för Hansel.

Upp