Bolagets tjänster

Samordnade upphandlingar

Hansel hade i slutet av året sammanlagt 80 ramavtal (78 ramavtal 31.12.2016), och delområdena medräknade hade Hansel sammanlagt 161 konkurrensutsatta helheter (192 år 2016). Hansel hade i slutet av år 2017 sammanlagt 380 avtalsleverantörer (369 i slutet av år 2016). Förutom sedvanliga ramavtal inrättade Hansel i slutet av år 2017 ett första dynamiskt upphandlingssystem (Dynamic Purchasing System, DPS) för inhemska tjänster inom långtidsboende. Avsikten är att utöka antalet dynamiska upphandlingssystem år 2018.

Hansels största ramavtal var Företagshälsovårdstjänster, vars marknadsvärde uppgick till 61 miljoner euro (62 miljoner euro år 2016). Det näst största ramavtalet var El, vars värde landade på 60 miljoner euro (74 miljoner euro år 2016). Mätt i storleksordning kom Datorer på tredje plats med en volym på 54 miljoner euro (45 miljoner euro år 2016).

I euro användes Hansels ramavtal mest av finansministeriets, undervisnings- och kulturministeriets, försvarsministeriets, inrikesministeriets samt arbets- och näringsministeriets förvaltningsområden. Användningen av ramavtal främjas i huvudsak genom marknadsföring. Förutom personlig service erbjuds kunderna mångsidiga e-tjänster. Hansel ordnar varje år kund- och leverantörsevenemang, vars syfte är att främja försäljningen av och byta erfarenheter om ramavtal.

Förutom personlig service erbjuds kunderna mångsidiga e-tjänster.

Statens elupphandling sker centraliserat genom Hansels ramavtal som omfattar säkring av elpriset med råvaruderivat i enlighet med statens säkringsstrategi för el. Hansel ansvarar för förvaltningen av denna portfölj och är motpart i derivatavtal för sina kunders räkning. Derivathandel är en genomgångspost för Hansel. Alla kostnader och intäkter i anknytning till denna faktureras till fullt belopp av kunder som anslutit sig till Hansel-portföljen (ytterligare information finns i punkt 5.2 i noterna).

Konkurrensutsättningstjänster

Vid sidan om sedvanliga konkurrensutsättningstjänster började Hansel i slutet av år 2016 också erbjuda utvecklingstjänster för upphandlingsverksamheten till sina kunder. År 2017 differentierades dessa funktioner till separata affärsfunktioner i enlighet med strategin.

Värdet på försäljningen av konkurrensutsättningstjänster uppgick år 2017 till 1,3 miljoner euro (1,3 miljoner euro år 2016). Priset på konkurrensutsättningstjänsten sänktes från och med 1.6.2017 från ett dagspris på 1 000 euro till 900 euro och priset på den s.k. MinikisaPlus-tjänsten sänktes från 1 000 euro till 700 euro från och med 1.4.2017. MinikisaPlus innebär förenklad upphandling inom ett ramavtal, vilken lagts ut på entreprenad till Hansel. Dessa tjänsters andel av omsättningen för konkurrensutsättningstjänsterna var 157 000 euro (104 000 euro år 2016).

Antalet fakturerade konkurrensutsättningsprojekt år 2017 uppgick till 132 (162 år 2016) och deras sammanräknade värde var cirka 500 miljoner euro (339 miljoner euro år 2016). De största kunderna år 2017 utgjordes av Tullen, Statskontoret, Palkeet och Trafikverket. Största delen av konkurrensutsättningstjänsterna anknyter till informationssystem och andra IT-funktioner, men också av andra samhälleligt betydande upphandlingar, såsom konkurrensutsättning av rehabiliteringstjänster för krigsinvalider och krigsveteraner för Statskontorets räkning. Kundernas respons på enheten har varit positiv, betyget på en skala på 1–5 var 4,6 (4,6 också året innan). År 2017 har en utredning av upphandlingarnas genomslagskraft påbörjats vid enheten. I denna bedöms förutom de genererade besparingarna också projektens samhälleliga betydelse.

Tjänster för utveckling av upphandlingsverksamheten

Efterfrågan på tjänster för utveckling av upphandlingsverksamheten hade en fin utveckling år 2017 och omsättningen landade på 240 000 euro (69 000 euro år 2016). Utvecklingstjänsternas syfte är, så som framgår av namnet, att hjälpa kunderna att utveckla den egna upphandlingsverksamheten. Tjänsten kan bestå av olika analystjänster, upphandlingsplanering, organisation av upphandlingen, ansvarsrelaterade tjänster eller till exempel en tjänst med en hyrd upphandlingschef. Enheten medverkar i projektet kring ett nätverksbaserat kompetenscentrum för hållbara och innovativa offentliga upphandlingar, som startats av arbets- och näringsministeriet.

Upp