Samordnade upphandlingar spar på offentliga medel

Hansel har till uppgift att åstadkomma besparingar för statens upphandlingsverksamhet. Det är en utmaning att göra en noggrann beräkning över dessa. Studier har dock visat att man genom att centralisera upphandlingar åstadkommer besparingar jämfört med en situation med decentraliserade upphandlingar.

Hansel har redan under en lång tid gjort en grov besparingsberäkning, som grundar sig på en studie av Helsingfors finska handelshögskola (Karjalainen et al. 2008) om besparingar av samordnade upphandlingar. Studien visade att en centraliserad verksamhetsmodell i upphandlingsverksamheten genererade besparingar på ungefär 20–25 procent. Genom att dra nytta av denna modell har det varit möjligt att räkna att man med Hansels samordnade upphandlingar år 2017 åstadkom kalkylmässiga besparingar på uppskattningsvis 286 miljoner euro jämfört med en situation med decentraliserade upphandlingar. Beräkningsmodellen drar också nytta av den potentialberäkning som anknyter till Hansels ramavtal, men den beaktar inte till exempel arbetstid, kostnader för resursfördelning eller eventuellt kompetensunderskott som en decentraliserad modell eventuellt medför.

Genom att centralisera upphandlingar genereras besparingar.

Eftersom Hansel inte strävar efter vinst kan verksamhetens effektivitet även mätas med hjälp av sänkta serviceavgifter för avtalsleverantörerna. För tillfället kan serviceavgiften för ett ramavtal vara högst 1,5 procent. Den genomsnittliga serviceavgiften år 2017 var 1,04 procent. Hansel har oavbrutet kunnat sänka serviceavgifterna och de kommer att sänkas ytterligare år 2018 vad gäller flera ramavtal.

 

Upp