Resultaträkning

1.1–31.12.2017 1.1–31.12.2016
Omsättning 10 435 481,52 9 597 770,42
Övriga rörelseintäkter 179 100,00 35 100,00
Personalkostnader
Löner och arvoden 5 868 564,48 5 296 380,09
Lönebikostnader
Pensionskostnader 1 071 733,06 963 027,72
Andra lönebikostnader 232 761,71 282 866,37
Personalkostnader sammanlagt 7 173 059,25 6 542 274,18
Avskrivningar och nedskrivningar
Planenliga avskrivningar 52 361,23 38 756,18
Övriga rörelsekostnader 3 185 673,90 2 601 255,20
Rörelsevinst (-förlust) 203 487,14 450 584,86
Finansiella intäkter och utgifter
Övriga ränte- och finansieringsintäkter
Från andra 18 013,30 75 416,70
Räntekostnader och övriga finansieringskostnader
Till andra –470,96 –16 478,74
Finansiella intäkter och utgifter totalt 17 542,34 58 937,96
Vinst (förlust) före extraordinära poster 221 029,48 509 522,82
Vinst (förlust) före bokslutsdispositioner och skatter 221 029,48 509 522,82
Inkomstskatter
Räkenskapsperiodens skatter –36 738,95 –103 084,72
Räkenskapsperiodens vinst (förlust) 184 290,53 406 438,10
Upp