Reglerad offentlig upphandling

Den nya upphandlingslagen trädde i kraft i början av år 2017. Målet med revideringen av upphandlingslagen var att förenkla upphandlingsförfarandena och effektivisera användningen av offentliga medel, förbättra möjligheterna för små och medelstora företag att delta i konkurrensutsättningar och att främja ansvars- och innovationsrelaterade aspekter i upphandlingen.

Den nya upphandlingslagen har i viss mån medfört flexibilitet till upphandlingsförfarandena, såsom en möjlighet att avgränsa och precisera anbud och förenklad användning av det dynamiska upphandlingssystemet och förhandlingsförfaranden. Å andra sidan har till exempel användningen av ESPD-blanketter och granskning av brottsregisterutdrag avsevärt ökat de upphandlande enheternas och leverantörernas administrativa börda.

Den nya upphandlingslagen är dessutom förknippad med olika i praktiken besvärliga arrangemang för övergångsperioden, såsom valet av lag vad gäller interna konkurrensutsättningar inom ett ramavtal. Den nya upphandlingslagen har fram till slutet av år 2017 tillämpats i marknadsdomstolen enbart i ungefär 30 fall, varför tillämpningspraxis inte ännu är etablerad.

Ändring av Hansel-lagen

Regeringens proposition om ändring av Hansel-lagen (RP 63/2017 rd) överlämnades till riksdagen i juni 2017. I regeringens proposition föreslås det att landskapen och deras upphandlande enheter läggs till i Hansels kundkrets. Lagändringen är kopplad till landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen, vilka är under beredning.

I lagförslaget framställs det att behandling av upphandlingsdata läggs till i Hansels uppgifter. Därtill föreslås en rätt till tillgång till upphandlingsdata vad gäller statens upphandlande enheter. I proposition föreslås det också att Hansel ges möjlighet att delta i internationella samordnade upphandlingar enligt föreskrifterna i upphandlingslagen.

Lagförslaget har behandlats av riksdagens ekonomiutskott. Behandlingen har dock stannat i väntan på att valfrihetslagstiftningen utfärdas och att landskapslagstiftningen framskrider i riksdagen.

Upp