Risker och riskkontroll

Hansels risker är i synnerhet relaterade till konkurrensutsättningen av ramavtal och avtalshanteringen. Hansel minskar riskerna relaterade till konkurrensutsättning med en bra kompetens om upphandlingslagstiftningen och genom att iaktta bolagets konkurrensutsättningsprocess. Bolaget har ett internt regelverk och kvalitetssystem för konkurrensutsättning till sitt förfogande. Den särskilda risken relaterad till ramavtalet Statens El gäller statens elderivat som är i Hansels namn (not 5.2), även om derivatens resultat debiteras oförändrat av kunderna.

Bolaget har ett internt regelverk och kvalitetssystem för konkurrensutsättning till sitt förfogande.

Avtalsleverantörernas ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga förutsättningar att klara av genomförandet av upphandlingarna kontrolleras redan i anbudsskedet. Avtalsleverantörerna övervakas under hela avtalsperioden. Tillsammans med en riskhanteringsexpert genomför bolaget regelbundet ett projekt för identifiering av de största riskerna. Närmare information om resultaten finns i ansvarsrapporten.

Upp