Innovativa offentliga upphandlingar

Hansels nyaste enhet, Tjänsterna för utveckling av upphandlingsverksamheten, främjar kundorganisationernas förmåga att förnya sig och utveckla upphandlingsverksamhetens ledning, effektivitet och genomslagskraft. Genom analys av nuläget framskrider man till planering och genomförande av åtgärder i ett tätt samarbete med kunden. Också ansvarssynvinkel beaktas i utvecklingsenhetens projekt.

Förståelse för betydelsen av upphandlingsverksamhetens strategiska karaktär och systematisk styrning av denna är förutsättningar för innovativa upphandlingar. Hansels utvecklingstjänst erbjuder stöd för detta till kunderna. Utvecklingen av upphandlingsverksamheten kräver engagemang, tillräckliga resurser och en vilja att åtgärda eventuella problem. Hansels utvecklingschefer hjälper kunderna att tillägna sig och ta i bruk bästa praxis i utvecklingsverksamheten.

Gemensam framtagning av idéer i försöksacceleratorprogrammet

Arbete 2.0, Försöksfinland, Suomidigi och D9 ordnade ett försöksacceleratorprogram för ministerierna och statens ämbetsverk. Dess mål var att främja experimenterande utveckling, sänka tröskeln för att starta experiment och självklart att starta försök.

Hansel gick med i acceleratorprogrammet som partner till Verket för finansiell stabilitet. RVV är ett nytt ämbetsverk som inrättats efter finanskrisen och ansvarar för ärenden som gäller krislösningar och depositionsskydd för bankerna. Vid försöket utreddes det hur ämbetsverken bättre kan dra nytta av koncernaktörer och lägga ut till exempel ekonomi- och personalförvaltnings-, upphandlingsverksamhets- och kommunikationstjänster på entreprenad. Också Palkeet och Valtori deltog i försöket.

Utvecklingen av upphandlingsverksamheten kräver engagemang, tillräckliga resurser och en vilja att åtgärda eventuella problem.

Erfarenheterna av försöksacceleratorprogrammet var bra. RVV, som var med som kund, identifierade nya tjänster, som det kan ta i bruk nästan genast. Koncernaktörerna fick å sin sida nya fördomsfria förslag på nya tjänster, som de kan erbjuda ämbetsverken. Lösningar utvecklades också för hur små ämbetsverk bättre kan få information om koncernaktörernas tjänster.

Vid mötet mellan olika aktörer hittades ett stort antal nya synvinklar på utveckling av tjänster och gemensamma verktyg. Försöket visade att det är möjligt att avsevärt förbättra den offentliga förvaltningens driftssäkerhet och resultat genom att lägga ut tjänster på entreprenad. Samarbete kring detta tema mellan Hansel och Verket för finansiell stabilitet fortsätter på våren 2018, trots att det egentliga försöksacceleratorprogrammet upphört.

Upp