Oberoende bestyrkanderapport

En översättning av den ursprungliga finskspråkiga rapporten

Till ledningen för Hansel Ab

På begäran av ledningen för Hansel Ab (nedan Hansel) har vi utfört ett uppdrag som ger begränsad säkerhet av informationen om hållbar utveckling (härefter ”hållbarhetsinformation”), som Hansel presenterat för rapporteringsperioden 1.1–31.12.2017. Uppdraget omfattar informationen som presenteras i Hansels elektroniska årsredovisning 2017 under delen ”Ansvarighet” samt informationen under rubriken ”Personal” ur delen ”Hansel Ab”.

Som riktlinjer för granskningen har använts Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Standards -riktlinjer (härefter ”GRI Standards -riktlinjer”).

Uppdragets inherenta begränsningar

När vår bestyrkanderapport läses bör de begränsningar som hänför sig till hållbarhets-informationens natur gällande uppgifternas riktighet och fullständighet beaktas. Hållbarhetsinformationen bör bedömas tillsammans med de redogörelser som Hansel gett om insamlingen, beräkningen och bedömningen av uppgifterna.

Ledningen för Hansel ansvarar för mätandet, upprättandet och presentationen av hållbarhetsinformationen i enlighet med GRI Standards -riktlinjer.

Vår skyldighet är att presentera en oberoende slutsats om hållbarhetsinformationen. Vi har utfört vårt uppdrag i enlighet med bestyrkandestandarden ISAE 3000 (reviderad). I den mån lagen medger, ansvarar vi inte vad gäller vårt arbete, rapporten eller våra slutsatser för någon annan part än för Hansel.

Vi är oberoende av bolaget enligt de etiska krav som tillämpas i Finland och som gäller vårt uppdrag och vi har uppfyllt våra övriga etiska skyldigheter enligt dessa krav. Vi tillämpar den internationella standarden för kvalitetskontroll ISQC1 och upprätthåller sålunda ett omfattande kvalitetskontrollsystem var ingår dokumenterade principer och tillvägagångssätt för följandet av etiska krav, standarder för yrkesutövningen samt krav i lagar och andra författningar.

Sammanfattning av gjort arbete

Ett uppdrag som ger begränsad säkerhet genomförs främst genom förfrågningar till personer som ansvarar för upprättandet av hållbarhetsinformationen samt genom att tillämpa analytiska och andra lämpliga metoder för inhämtning av bevis. I ett uppdrag som ger begränsad säkerhet är de ovannämnda metoderna för inhämtning av bevis mindre omfattande än i ett uppdrag som ger rimlig säkerhet, vilket leder till att det ger en lägre säkerhet.

I vårt uppdrag har vi vidtagit följande åtgärder:

  • Vi har intervjuat representanter för personalen på Hansel;
  • Vi har bedömt i vilken utsträckning hållbarhetsinformationen presenteras i enlighet med GRI Standards -riktlinjernas principer för rapportering;
  • Vi har bedömt omfattningen av de i hållbarhetsinformationen identifierade väsentliga aspekterna och rapporteringens avgränsning i förhållande till Hansels affärsverksamhet och bransch;
  • Vi har bedömt processer för datahantering och praktiska förfaranden som används för att samla in och konsolidera hållbarhetsinformationen;
  • Vi har granskat den presenterade hållbarhetsinformationen samt bedömt uppgifternas kvalitet och definitionen av rapporteringsavgränsningarna;
  • Vi har testat informationens riktighet och fullständighet med hjälp av stickprov på originaldokument och system.

Slutsats

På basen av vårt ovan beskrivna arbete har det inte framkommit några omständigheter som skulle ge oss anledning att anta att informationen som varit föremål för detta bestyrkandeuppdrag inte i allt väsentligt vore presenterad i enlighet med GRI Standards -riktlinjer.

Helsingfors, den 16 mars 2018

KPMG Oy Ab

Harri Leppiniemi
CIA

Niina Turri
Senior Manager

Upp