Styrning av ansvarsfullhet

Ansvarsfullhet är starkt integrerad i Hansels strategi, och på samma sätt som digitalisering, kompetens, innovation och effektivitet ses ansvarsfullhet som ett delområde som kan genomsyra hela verksamheten. I ledningsgruppen har ansvarsfullhet inkluderats i befattningsbeskrivningen för ekonomidirektören, som fungerar som ordförande för bolagets grupp för ansvarsfrågor. I styrelsen har ingen ledamot separat utnämnts som ansvarig för ansvarsfrågor. Styrelsen har under sina möten regelbundet behandlat ansvarsfrågor och uppmuntrat ledningen bland annat att understryka vikten av de etiska riktlinjerna för personalen.

Ansvarsgruppen sammanträder regelbundet och består av experter inom organisationens olika områden. Gruppen består av personer från ekonomiförvaltningen, juridiska enheten, kategorihanteringen, enheten för utveckling av upphandlingsverksamheten, konkurrensutsättningsenheten och kommunikationen. Utgångspunkten för ansvarsarbetet är bolagets strategi, som genomförs i form av olika projekt och åtgärder. Ansvarsgruppen ansvarar också för bolagets ansvarsrelaterade arbetsanvisningar och verksamhetsprocesser.

En viktig del av ansvarsarbetet utgörs av att ge information om ansvarsrelaterade ärenden och att ge internt stöd för konkurrensutsättningsprojekt. Medlemmarna i gruppen deltar i evenemang och utbildningar för intressentgrupper, där ansvarsfrågor behandlas. Därtill fungerar Hansel-medarbetarna själva som utbildare i olika evenemang med ansvarsfull upphandling som tema.

En viktig del av ansvarsarbetet är att ge information om ansvarsrelaterade ärenden och att ge internt stöd för konkurrensutsättningsprojekt.

Samarbete kring ansvarsfrågor förs i viss mån också med övriga länders enheter för samordnade upphandlingar. I synnerhet det nordiska samarbetet har fördjupats vad gäller informationsspridning och utbyte av erfarenheter. Organisationernas kunnande har också i större utsträckning utnyttjats till stöd för Hansels ansvarsarbete och år 2017 fördes samarbete med Finnwatc, WWF, Open Knowledge Finland och Invalidförbundet.

Det finns fortfarande utmaningar i mätningen av miljöansvaret och det sociala ansvaret och förfaringssätt är under utveckling för dessa delområden. Det har talats om ett förfaringssätt som motsvarar Hansels miljömärke också vad gäller övriga delområden inom ansvarsfrågor. Avtalsvillkor som gäller socialt ansvar har införts i avtalen, men auditeringsstarten är ännu föremål för utredning.

Upp