Verkställande direktören har ordet

Ett år av tillväxt och utveckling

Hansel har ett år av tillväxt bakom sig. En rekordvolym uppnåddes vad gäller såväl samordnade upphandlingar som kundspecifika konkurrensutsättningstjänster. Med våra avtal gjordes samordnade upphandlingar till ett värde på 826 miljoner euro. Därtill var vi med och gav konsultation i 132 konkurrensutsättningar hos våra kunder till värde på sammanlagt över 500 miljoner euro.

Hos oss inrättades också en ny enhet, som har till uppgift att hjälpa kunderna att utveckla sin egna upphandlingsverksamhet. Det har varit en glädje att lägga märke till hur vår nya tjänst, utveckling av upphandlingsverksamheten, tagits emot. Samarbetet mellan våra kunder och experter har löpt fint och redan nu kan det urskiljas hur olika analysverktyg och de nya förfaringssätten bidrar till att effektivisera den offentliga upphandlingen. Det står klart att kunskapsledning kommit för att stanna och vi främjar detta också inom ramen för statskoncernens gemensamma Tietokiri-projekt, som inleddes i slutet av året.

Tillväxten i affärsverksamheten och de ökade tjänsterna har synts också i antalet anställda – antalet kompetenta hanselmedarbetare uppgår redan till cirka 90. Jag är verkligen stolt över denna grupp av yrkeskunniga personer och deras arbete.

Betydande utvecklingsåtgärder har vidtagits också vad gäller digitalisering av upphandlingen. Med stöd av Europeiska unionen har vi automatiserat granskningen av myndighetsuppgifter i offentliga upphandlingar. Flera utbildningsevenemang ordnades kring detta tema. I september publicerade vid tjänsten Tutkihankintoja.fi, som väckte också internationellt intressen. Den erbjuder information om de upphandlande enheternas inköp på ett öppet sätt för allmänheten. Projektet var en inspirerande erfarenhet för alla medverkande och ett bra bevis på försökskulturens kraft. Genom att modigt kavla upp ärmarna uppnådde vi något unikt.

Också vad gäller våra traditionella basprodukter, samordnade upphandlingar, väntar nya vindar. I november började pilotprojektet kring det första dynamiska upphandlingssystemet (Dynamic Purchasing System – DPS). Nästa år kommer flera DPS jämsides med de bekanta ramavtalen, vilka möjliggör att leverantörerna kommer med i ett avtalssystem mitt under avtalsperioden. Vi väntar med intresse på hur denna verksamhetsmodell motsvarar våra kunders behov.

Tillväxten i Hansels affärsverksamhet innebär i praktiken större besparingar av gemensamma medel.

Tillväxten i Hansels affärsverksamhet innebär i praktiken större besparingar av gemensamma medel. I syfte att mäta inverkan av besparingarna och vår övriga verksamhet har vi utvecklat nya arbetsredskap, med vilka framgångarna synliggörs på ett konkretare sätt. Vid sidan om besparingar producerar vi också mycket annat värde: Med vår kompetens tryggar vi att de produkter och tjänster som upphandlas är högklassiga, avtalen är funktionella och att upphandlingarna är innovativa. Därtill hjälper vi de upphandlande enheterna att lära sig nytt.

Utgångspunkten för all vår verksamhet är ansvarsfullhet, som vi arbetat för redan under en lång tid: Till exempel har så gott som alla våra avtal om samordnade upphandlingar redan fått Hansels egna miljömärke. I år tog vi ett nytt steg för att främja socialt ansvar, då vi i samarbete med Finnwatch upprättade en Code of Conduct som säkerställer tillgodoseendet av mänskliga rättigheter i IT-upphandlingar. Efter att vi fått mer erfarenhet tas detta verktyg med säkerhet i mer omfattande drift. Vi har också varit med och berett inrättandet av kompetenscentret för innovativa offentliga upphandlingar. Landets regering har ställt bland annat en tilltagande cirkulär ekonomi som mål för det nätverksbaserade centret.

Vi har ett fint gäng som betjänar kunderna, vårt serviceutbud utvecklas och digitaliseringen för på många sätt upphandlingsverksamheten framåt. Vårt arbete är betydelsefullt med tanke på samhället. Utifrån detta utgångsläge ser vi framemot det nya verksamhetsåret, som för med sig bland annat landskapsreformen. Också vad gäller denna kommer vi att medverka starkt med vår kompetens.

Anssi Pihkala

Upp