Bolagets ekonomiska ställning och verksamhetens nyckeltal

År 2017 gjordes samordnade upphandlingar via Hansels ramavtal till ett totalt belopp på 826 miljoner euro (771 miljoner år 2016). Jämfört med året innan uppgick tillväxten till 56 miljoner euro, det vill säga 7,3 procent. Mätt i euro förekom tillväxt från året innan i synnerhet inom kategorierna IT-utrustning och datorsalar och -utrustning och ekonomi- och finansieringstjänster.

Nedgång i förhållande till föregående år förekom å sin sida i energi- och säkerhetsteknik-kategorierna. Bolagets omsättning år 2017 uppgick till sammanlagt 10,4 miljoner euro (9,6 miljoner euro år 2016). Omsättningen utgjordes av serviceavgifter på 8,6 miljoner euro för samordnade upphandlingar (8,2 miljoner euro år 2016), försäljning på 1,5 miljoner euro av experttjänster inom upphandlingar (1,3 miljoner euro år 2016) och av övriga användningsavgifter och intäkter på sammanlagt 297 000 euro (76 000 euro år 2016). Räkenskapsperiodens resultat uppgick år 2017 till 184 000 euro (406 000 euro år 2016). Bolagets ekonomiska ställning är stark.

Ekonomiska nyckeltal

2017 2016 2015 2014 2013
Samordnade upphandlingar, t€ 826 482 770 533 696 575 714 584 694 990
Omsättning, t€ 10 435 9 598 9 072 9 268 8 679
Rörelsevinst, t€ 203 451 388 239 173
och dess andel av omsättningen,% 1,9 4,7 4,3 2,6 2,0
Räkenskapsperiodens vinst, t€ 184 406 367 235 195
Balansomslutning, t€ 19 252 19 150 19 981 17 402 17 073
Eget kapital, t€ 16 241 16 057 15 651 15 284 15 048
Soliditetsgrad, % 84,4 83,8 78,3 87,8 88,1
Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden (aktiv arbetsinsats), årsverke 90 72 74 77 73
Upp