Hansel i korthet

 

Hansel Ab är ett icke-vinstdrivande statsägt aktiebolag, vars mål är att generera besparingar för staten med en resultatgivande upphandlingsverksamhet. Hansel konkurrensutsätter och administrerar ramavtal om upphandling av tjänster och produkter. Förutom samordnade upphandlingar erbjuder Hansel sina kunder experttjänster inom upphandling: kompetens inom konkurrensutsättning, juridiska tjänster och utvecklingstjänster för upphandlingsverksamheten. År 2017 inleddes också det första pilotprojektet kring det dynamiska upphandlingssystemet, med vilket en ny form av samordnade upphandlingar utvecklas.

Inköpscentralen främjar med sin verksamhet upphandlingar av god kvalitet och opartiskt bemötande av leverantörerna under konkurrensutsättningarna. Hansels mål är att ordna konkurrensutsättningar på så sätt att marknaden fungerar effektivt och konkurrens uppstår.

Hansels roll och uppgift som inköpscentral har fastställts i lagstiftningen om offentlig upphandling, lagen om Hansel Ab och statens upphandlingsstrategi. Bolagets kunder består av ministerier och ämbetsverk som är underställda dem samt vissa andra statliga enheter.

Hansel finansierar verksamheten genom att ta ut serviceavgifter för ramavtalen av leverantörer och sälja experttjänster. Serviceavgiften, som baserar sig på genomförda upphandlingar, kan uppgå till högst 1,50 procent. Den genomsnittliga serviceavgiften år 2017 var 1,04 procent (1,06 procent år 2016). Finansministeriet ansvarar för ägarstyrningen av bolaget.

Hansels egna upphandlingar uppgick till 3,1 miljoner euro år 2017. I upphandlingarna utnyttjas bolagets ramavtal alltid då det är möjligt. Om ramavtal som lämpar sig för upphandlingen inte är tillgängliga, görs upphandlingen enligt bolagets processer.

Hansel är medlem i följande organisationer:

 • EGN Suomi oy
 • FiBS ry
 • International Technology Law Association
 • Föreningen för offentliga upphandlingar rf
 • Helsingforsregionens handelskammare
 • Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry
 • Meeting Professionals International
 • Oy Nooan Arkki AB (Green Office)
 • Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
 • Sisäiset tarkastajat ry
 • ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry
 • Suomen Liikematkayhdistys ry
 • Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry
 • Suomen Tilaajavastuu oy
 • Tieke Utvecklingscentralen för Informationssamhälle rf
Upp