Sociala aspekter inkluderas i avtalsvillkoren

De sociala aspekterna beaktas i enlighet med de grundläggande principerna för offentliga upphandlingar. Jämförelsekriterierna ska vara jämlika och icke-diskriminerande, beakta relativitetsprincipen och vara offentliggjorda. I praktiken kan de sociala aspekterna beaktas genom att inkludera dem i avtalsvillkoren, exempelvis ställa krav på att leverantören förbinder sig att iaktta Internationella arbetsorganisationens (ILO) centrala fördrag gällande arbets- och mänskliga rättigheter.

Hansel har gjort en riskanalys med fokus på socialt ansvar vad gäller dess ramavtal. Analysen visade att den sociala risken är högre i ramavtalen för vissa utländska varuleverantörer och inhemska tjänsteleverantörer. Vad gäller utländska varuleverantörer var den höga risken förknippad med det arbetsintensiva produktionssättet, det stora antalet underleverantörer och den ofta långa leveranskedjan. De sammanlagt nio ramavtal som vad gäller socialt ansvar är förknippade med en hög risk omfattar 83 av Hansels 380 avtalsleverantörer.

Jämförelsekriterierna måste vara jämlika och icke-diskriminerande, beakta relativitetsprincipen och vara offentliggjorda.

Den sociala risken ökar när varorna tillverkats i länder där kontrollen av arbetstagarnas rättigheter är svag eller då råvarorna till produkterna till största delen kommer från länder utanför Europa.

När det gäller de inhemska tjänsteleverantörerna var riskfaktorerna kopplade till bland annat arbetskraftsdominerade tjänster, det stora antalet underleverantörer och låglönebranscher.

Hansel har cirka tio ramavtal som befinner sig inom området med stor eller mycket stor social risk i matrisen.

Utveckling av styrningen av det sociala ansvaret är för tillfället ett centralt fokusområde i bolagets ansvarsarbete och i anknytning till detta har samarbete förts med bland annat Finnwatch, SKL Kommentus och Invalidförbundet.

Upp