Stor efterfrågan på Hansels tjänster

År 2017 präglades av tillväxt hos Hansel. I och med utvecklingen av upphandlingsverksamheten ökade antalet tjänster från två till tre, och alla dessa växte också vad gäller volym under året. Också organisationens storlek ökade till följd av utvecklingen för affärsverksamheten och 28 nya arbetstagare anställdes till Hansel.

Samordnade upphandlingar

Värdet på de samordnade upphandlingarna år 2017 uppgick till 830 miljoner euro (770 miljoner euro år 2016). Antalet konkurrens­utsättnings­projekt uppgick till 24 och inom dessa fattades 60 upphandlingsbeslut. Ramavtalen utvecklades för att ännu bättre svara mot behoven och preliminära utredningar startades på begäran av kunderna också vad gäller helt nya produktgrupper, såsom rekreations- och kultursedlar och laboratorietillbehör. Vad gäller dessa fattas beslut om fortsättningen under år 2018. Flera utvecklingsprojekt var pågående, varav de mest betydande i kategorihanteringen var beredningen av digitaliseringen av förenklade konkurrensutsättningar i Hanki-tjänsten, vilka tas i drift år 2018 och beredning av och pilotprojekt kring idrifttagandet av det dynamiska upphandlingssystemet. Det dynamiska upphandlingssystemet (DPS) är ett helt elektroniskt upphandlingsförfarande, som är öppet under hela förfarandet för alla leverantörer som uppfyller lämplighetsvillkoren. Satsningar gjordes också på servicecentralssamarbetet. I slutet av år uppgick antalet kategorier till 17, då fordons- och transporttjänsterna delades till två nya kategorier; fordonstjänster och transport- och logistiktjänster. Under dessa fanns det över 80 ramavtal

Experttjänster inom upphandlingar

Försäljningen av experttjänster ökade till 1,5 miljoner euro (1,3 miljoner år 2016). Experttjänster erbjöds i sammanlagt 196 kundspecifika konkurrensutsättningar och upphandlingsrelaterade utvecklingsprojekt (162 projekt år 2016). Konkurrensutsättningstjänsternas andel av experttjänsternas omsättning var 1,26 miljoner euro. Det sammanräknade värdet på kundspecifika konkurrensutsättningar var ungefär 500 miljoner euro (339 miljoner euro år 2016).

De största kunderna inom konkurrensutsättningstjänster år 2017 var Tullen, Statskontoret, Palkeet och Trafikverket. Största delen av upphandlingarna utgjordes av informationssystem och andra IT-funktionsrelaterade upphandlingar, men också av andra samhälleligt betydande upphandlingar, såsom konkurrensutsättning av rehabiliteringstjänster för krigsinvalider. Enheten fick positiv respons av kunderna, betyget på en skala på 1–5 var 4,6 (året innan 4,6). Under år 2017 började man också systematiskt samla in information om de besparingar som gjorts med konkurrensutsättningar och övriga fördelar av genomförda upphandlingar.

Tjänster för utveckling av upphandlingsverksamheten

Under det första verksamhetsåret uppgick försäljningen av tjänsterna för utveckling av upphandlingsverksamheten till 240 000 euro. Antalet utförda kunduppdrag uppgick till 19 och de utfördes för 15 olika kunder. År 2017 utgjordes de största kunderna inom utvecklingstjänster av Senatfastigheter, finansministeriet och Strålsäkerhetscentralen. De största uppdragen var av utvecklare av upphandlingsverksamheten-typ, där Hansels utvecklingschef arbetar som en del av kundens organisation, i typfallet ungefär tre dagar per vecka i flera månader. Övriga uppdrag är av utvecklingsprojekt-typ, vilka år 2017 i typfallet utgjordes av utredningar av nuläget för upphandlingar, spend-analyser, upphandlingshandledning och utveckling av eller coachningen inom organisationen.

Upp