Ansvarsfulla upphandlingar

Ramavtal är en effektiv metod för att främja förankringen av statens beslut i upphandlingarna, eftersom samprojektens volym är betydande – under år 2017 skaffade staten produkter och tjänster till ett belopp på så gott som 830 miljoner euro via ramavtalen.

Tack vare de stora upphandlingsvolymerna kan Hansel skapa nya typer av tjänster och styra in produktutvecklingen i en mer miljövänlig riktning. Genom att beakta ansvarsaspekter i ramavtal och till exempel ställa miljökriterier för upphandlingsobjektet kan Hansel påverka utbudet på marknaden.

Genom att ställa miljökriterier för ett upphandlingsobjektet kan Hansel påverka utbudet på marknaden.

Hansels upphandlingar genomförs på ett öppet och jämlikt sätt i enlighet med lagarna om offentlig upphandling. Alla leverantörer av varor och tjänster har rätt att delta i de upphandlingar som Hansel genomför via ett öppet förfarande, under förutsättning att de minimikrav på leverantörens lämplighet vilka beskrivs i upphandlingsannonsen och anbudsbegäran är uppfyllda.

Ansvarsaspekter beaktas i alla faser av upphandlingsprocessen vid konkurrensutsättning:

  1. Behovsprövningen
  2. Anbudsgivarens lämplighet
  3. Tekniska specifikationer: produktens eller tjänstens egenskaper
  4. Jämförelsegrunder: de ärenden som ska poängsättas
  5. Avtalsvillkor och kontroll av efterlevnaden av dessa

Hänsyn till ansvarsfullhet i ramavtalen

Hansel erbjuder sina kunder lättanvända tjänster och ramavtal, där ansvarsaspekter beaktats på ett så mångsidigt sätt som möjligt. I avtalslösningarna beaktas statsrådets anvisningar och riktlinjer. I principbeslutet om främjande av hållbara miljö- och energilösningar i offentlig upphandling fastställs till exempel utsläppen från bilar som används i statsförvaltningen och principerna för upphandling av energi.

Hansel kräver att anbudsgivarna har betalat sin skatt och sina socialskyddsavgifter och uppfyller de lagstadgade skyldigheterna när det gäller miljöskydd, arbetarskydd, arbetsförhållanden och arbetsvillkor.

 

 

Upp