Väsentlighetsanalys

Grunden för Hansels ansvarsarbete och kommunikationen om detta utgörs av väsentlighetsmatrisen, som styr tillämpningen av GRI-standarden på bolagets rapportering. Väsentlighetsdefinitionen avgör det som tas upp i ansvarsrapporten.

De teman som presenteras i ansvarsrapporten har utvärderats i väsentlighetsmatrisen ur intressentgruppernas perspektiv och med tanke på genomslagskraften för bolagets verksamhet. Utifrån detta fokuserar Hansel i sin rapportering på de ansvarsteman som konstaterats vara de viktigaste. Även om intressentgrupperna inte lyfte fram besparingarna för staten särskilt, ansågs detta vara det viktigaste delområdet med tanke på kärnverksamheten.

Det finns flera aspekter som påverkar innehållet i väsentlighetsanalysen. I definitionsarbetet har man uppmärksammat FN:s mål för hållbar utveckling (SDG), trender i verksamhetsklimatet och bolagets strategi och de åtgärder som följer av dessa. Även statliga anvisningar och principbeslut som berör Hansel har påverkat innehållet i väsentlighetsanalysen. Man har också beaktat resultaten av enkäten om kund- och leverantörsnöjdheten, utredningarna av ansvarsgruppen, kund- och leverantörsresponsen och resultaten av enkäten om personalens arbetstillfredsställelse.

Väsentlighetsmatrisen uppdaterades avsevärt utifrån den enkät till intressentgrupperna som gjordes på hösten 2016. Den nya matrisen betonar Hansels roll som en främjare av en ansvarsfull upphandlingsprocess. Dessutom har nationella spetsprojekt för digitalisering såsom Handi påverkat väsentlighetsdefinitionen. Väsentlighetsmatrisen behandlades av ansvarsgruppen och godkändes av ledningsgruppen. Nästa gång uppdateras väsentlighetsmatrisen under år 2018, eftersom förändringar redan ägt rum i verksamhetsmiljön.

De helheter som presenterats i väsentlighetsmatrisen har förenats med ansvarsdelområdena med färgkoder. Genom att klicka på delområdena i väsentlighetsmatrisen kan du bekanta dig med hur ansvarsteman syns i Hansels vardag.

Väsentlighetsmatris
Upp