Noter till bokslutet

1. Redovisningsprinciper

1.1 Värderingsprinciper

Balansvärdena på anläggningstillgångarna är baserade på det ursprungliga anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga avdrag. Maskiner och inventarier avskrivs som en utgiftsrest på 25 %. ADB-licenser avskrivs inom 5 år som linjära avskrivningar. Andra utgifter med lång verkningstid avskrivs inom 5 år som linjära avskrivningar.

Valutabelopp

Utländska fordringar och skulder har värderats enligt Europeiska centralbankens snittkurs på bokslutsdagen.

1.2 Bokslutets jämförbarhet

Bokslutsprinciperna har inte förändrats åren 2016 och 2017.

2. Noter till resultaträkningen

2.1 Personalkostnader och antalet anställda i snitt 2017 2016
Löner –5 558 198,78 –5 002 121,09
Löner och arvoden till verkställande direktören och styrelsen –310 365,70 –294 259,00
Pensionskostnader –1 071 733,06 –963 027,72
Andra lönebikostnader –232 761,71 –282 866,37
Personalkostnader sammanlagt –7 173 059,25 –6 542 274,18
Naturaförmånernas sammanlagda värde –84 561,16 –84 892,03
Antalet anställda
I slutet av räkenskapsperioden 94 75
I snitt under räkenskapsperioden 83 73
2.2 Avskrivningar
Planenliga avskrivningar under räkenskapsperioden
Immateriella tillgångar
Användningsrätt till ADB-program –17 576,35 –18 921,70
Materiella tillgångar
Maskiner och inventarier –34 784,88 –19 834,48
Avskrivningar under räkenskapsperioden totalt –52 361,23 –38 756,18
2.3 Affärsverksamhetens övriga utgifter
Administrativa utgifter –1 651 327,06 –1 104 813,88
Utgifter för lokal –619 955,57 –608 131,24
Telefon-, ADB- och kontorsutgifter –640 291,55 –504 985,74
Marknadsföringskostnader –50 942,65 –54 140,81
Resekostnader –79 181,91 –85 843,31
Representationskostnader –3 011,86 –85 819,50
Övriga rörelsekostnader –140 963,30 –157 520,72
Övriga rörelsekostnader totalt –3 185 673,90 –2 601 255,20
2.4 Finansiella intäkter och utgifter
Finansiella intäkter
Ränteintäkter 129,48 1 315,57
Valutakursvinster 820,17 0,10
Övriga intäkter från värdepapper 17 063,65 74 101,06
Finansiella intäkter totalt 18 013,30 75 416,73
Finansieringskostnader
Räntekostnader –470,87 –713,64
Valutakursförluster –0,09 –1 590,99
Övriga kostnader för värdepapper 0,00 –14 174,11
Finansieringskostnader totalt –470,96 –16 478,74
2.5 Arvoden till revisorer
Revisionsarvode –8 657,32 –7 911,31
Övriga arvoden –36 150,79 –32 738,06
Arvoden till revisorer totalt –44 808,11 –40 649,37
3. Noter till balansräkningens aktiva 2017 2016
3.1 Förändringar i bestående aktiva
Immateriella tillgångar
Anskaffningsutgift 1.1. 449 193,46 387 410,21
Räkenskapsperiodens påslag 33 936,76 61 783,25
Anskaffningsutgift 31.12. 483 130,22 449 193,46
Upplupna avskrivningar 1.1 –395 589,11 –376 667,41
Räkenskapsperiodens avskrivningar –17 576,35 –18 921,70
Upplupna avskrivningar 31.12 –413 165,46 –395 589,11
Balansvärde 31.12 69 964,76 53 604,35
Materiella tillgångar
Anskaffningsutgift 1.1. 809 899,92 798 100,51
Räkenskapsperiodens påslag 79 636,16 11 799,41
Anskaffningsutgift 31.12. 889 536,08 809 899,92
Upplupna avskrivningar 1.1 –750 396,02 –730 561,54
Räkenskapsperiodens avskrivningar –34 784,88 –19 834,48
Upplupna avskrivningar 31.12 –785 180,90 –750 396,02
Balansvärde 31.12 104 355,18 59 503,90
Bolaget har ingen avskrivningsdifferens.
3.3 Fordringar
Reseförskott 16 902,08 5 546,57
Övriga fordringar sammanlagt 16 902,08 5 546,57
3.4 Resultatregleringar
Periodisering av utgifterna 136 646,12 125 641,46
Pensionsförsäkringskostnader 0,00 23 540,00
Resultatregleringar sammanlagt 136 646,12 149 181,46
3.5 Finansiella värdepapper Bokföringsvärde Bokföringsvärde
Övriga aktier och andelar
Fondandelar 2 124 346,76 2 074 760,46
Finansiella värdepapper sammanlagt 2 124 346,76 2 074 760,46
Marknadsvärde Marknadsvärde
Fondandelar 2 310 964,70 2 307 547,43
4. Noter till balansräkningens aktiva 2017 2016
4.1 Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 1.1. 12 500 000,00 12 500 000,00
Aktiekapital 31.12. 12 500 000,00 12 500 000,00
Bundet eget kapital totalt 12 500 000,00 12 500 000,00
Eget fritt kapital
Vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder 1.1 3 557 033,83 3 150 595,73
Vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder 31.12 3 557 033,83 3 150 595,73
Räkenskapsperiodens vinst/förlust 184 290,53 406 438,10
Eget fritt kapital totalt 3 741 324,36 3 557 033,83
Eget kapital totalt 31.12 16 241 324,36 16 057 033,83
4.2 Kortfristigt främmande kapital
Resultatregleringar
Semesterlön med sociala avgifter 889 841,77 817 580,00
Löneskulder med sociala avgifter 751 803,00 670 000,00
Regleringar för pensionsförsäkringsinbetalningar 9 294,00 0,00
Arbetsgivarens obligatoriska försäkringspremier 2 464,73 993,00
Periodisering av avgifter för räkenskapsperioden 27 860,40 51 255,85
Resultatregleringar sammanlagt 1 681 263,90 1 539 828,85
5. Noter till depositioner och ansvarsskyldigheter
5.1 Transaktioner i intressegemenskapen
Av bolagets omsättning kommer 1 509 167,18 euro (14,5 %) från statsbudgeten eller externa organisationer som är bundna till staten för försäljning av experttjänster.
5.2 Depositioner och ansvar
Övriga egna depositioner
Hyresdepositioner under ett år 723 852,48 702 769,32
Hyresdepositioner över ett år 0,00 732 852,40
Leasing-ansvar under ett år 130 033,74 111 823,06
Leasing-ansvar över ett år 201 556,08 41 354,14
Säkerheter och åtaganden sammanlagt 1 055 442,30 1 588 798,92
Elderivat
Marknadsvärde –3 025 636,20 –13 639 161,74
Värde på säkrad volym (underliggande tillgång) 59 200 588,86 76 255 673,32

Statens elupphandling sker centraliserat genom Hansels ramavtal som omfattar säkring av elpriset med råvaruderivat i enlighet med statens säkringsstrategi för el. Hansel ansvarar för portföljförvaltningen och är motpart i derivatavtal för sina kunders räkning. De motparter som Hansel använder är alla stora aktörer inom branschen och Hansel diversifierar portföljen till olika motparter för att minska risken. För närvarande finns det sex potentiella motparter. Derivathandel är en genomgångspost för Hansel. Kostnaderna och intäkterna för den faktureras till fullt belopp av kunder som anslutit sig till Hansel-portföljen. Marknadsvärden på derivat har inte upptagits i balansräkningen.

Den uppföljningsgrupp för elupphandling som inrättats av finansministeriet ansvarar för styrningen och uppföljningen av elupphandlingen och ger vid behov förslag om utvecklingen av elupphandlingen till finansministeriet. En företrädare för finansministeriet fungerar som ordförande för uppföljningsgruppen och uppföljningsgruppen rapporterar efter behov till finansministeriets ledning. Den nuvarande uppföljningsgruppens mandat upphör 31.12.2018.

Finansministeriet beslutar om säkringsstrategin för elupphandling. Beslut om enskilda säkringstransaktioner tidpunkterna för dem enligt strategin fattas av en portförvaltare som konkurrensutsatts av Hansel. Det finns säkringar som är förenliga med säkringsstrategin ända till 2021.

5.3 Pågående rättegångar

I slutet av år 2017 hade Hansel Ab en anhängig överklagan såväl i högsta förvaltningsdomstolen som i marknadsdomstolen. År 2017 fick bolaget ett beslut av högsta

förvaltningsdomstolen. I beslutet avslog högsta förvaltningsdomstolen överklagan. Under samma år fick bolaget tre beslut av marknadsdomstolen, i vilka överklagan avslogs i alla. Därtill fick bolaget år 2017 två beslut om ramavtalskonkurrensutsättning av marknadsdomstolen, i vilka ärendena avskrevs. I början av år 2018 fick bolaget ett beslut av marknadsdomstolen, i vilket överklagan avslogs. Detta beslut av marknadsdomstolen har överklagats till högsta förvaltningsdomstolen. Enligt bolagets uppskattning är sannolikheten liten för att de pågående rättegångarna leder till ekonomiska följder, men om detta blir verklighet, är beloppet på påföljderna avsevärt.

Upp