Balansräkning

AKTIVA 31.12.2017 31.12.2016
Bestående aktiva
Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter 69 964,76 53 604,35
69 964,76 53 604,35
Materiella tillgångar
Maskiner och inventarier 104 355,18 59 503,90
104 355,18 59 503,90
Bestående aktiva totalt 174 319,94 113 108,25
Rörliga aktiva
Fordringar
Kortfristiga fordringar
Försäljningsfordringar 3 147 578,34 3 124 764,17
Övriga fordringar 16 902,08 5 546,57
Resultatregleringar 136 646,12 149 181,46
3 301 126,54 3 279 492,20
Finansiella värdepapper
Övriga aktier och andelar 2 124 346,76 2 074 760,46
2 124 346,76 2 074 760,46
Kassa och bank 13 652 698,57 13 682 508,40
Rörliga aktiva totalt 19 078 171,87 19 036 761,06
SUMMA AKTIVA 19 252 491,81 19 149 869,31
PASSIVA 31.12.2017 31.12.2016
Eget kapital
Aktiekapital 12 500 000,00 12 500 000,00
Tidigare räkenskapsperioders resultat 3 557 033,83 3 150 595,73
Räkenskapsperiodens vinst (förlust) 184 290,53 406 438,10
Eget kapital totalt 16 241 324,36 16 057 033,83
Främmande kapital
Kortfristigt främmande kapital
Leverantörsskulder 825 857,07 1 119 816,85
Övriga skulder 504 046,41 433 189,78
Resultatregleringar 1 681 263,97 1 539 828,85
3 011 167,45 3 092 835,48
Främmande kapital totalt 3 011 167,45 3 092 835,48
SUMMA PASSIVA 19 252 491,81 19 149 869,31
Upp