Siktet inställt på en fungerande marknad

Hansels verksamhet och dess ramavtal värda över 826 miljoner euro har en direkt inverkan på marknadens funktion. Hansels uppgifter omfattar att främja marknadens funktion och konkurrens på samma gång som kundernas behov tillfredsställs på bästa möjliga sätt.

Av Hansels 380 leverantörer är 29 utländska. Till exempel i logitjänsterna i Bryssel och i ramavtalet för flygtjänster finns det utländska leverantörer. Leverantörerna i ramavtal som gäller informationstekniska apparater är ofta utländska storföretag, men den egentliga tjänstetillhandahållaren är oftast ett dotterbolag som finns i Finland.

”Vi bemöter alla tillhandahållare jämlikt och utan diskriminera dem, varför leverantörens hemland eller storlek inte är ett egenvärde för oss. Däremot är vår uppgift att säkerställa att inhemska och utländska och också stora och små tjänstetillhandahållare har lika möjligheter att delta i anbudstävlingar”, säger kategoridirektör Susanna Närvänen.

Av Hansels leverantörer är 42 procent små och medelstora företag.

Eftersom upphandlingsvolymerna för Hansels kunder ofta är stora kan små företag ibland ha svårt att hantera stora mängder beställningar.

Hansel förbättrar de små och medelstora företagens möjligheter att delta i konkurrensutsättningar genom att rikta uppmärksamhet till exempel mot omsättningskraven och dela upp upphandlingar i mindre delar. Till exempel ramavtalen för lätta motorfordon har konkurrensutsatts som helheter enligt produktgrupp, varför flera olika leverantörer i stället för en stor aktör väljs som ramavtalsleverantör.

Hansel har också främjat små och medelstora företags möjligheter att delta genom att uppmuntra anlitande av underleverantörer och bildande av grupperingar. Hansels cirka 400 avtalsleverantörer har över 3 000 underleverantörer.

”En av de möjligheter som vi använder för att beakta företag av olika storlek är konkurrensutsättning enligt verksamhetsmodelltyp. Till exempel ramavtal för kontors- och IT-tillbehör har konkurrensutsatts i två delar, av vilka den ena omfattade direktleverans och den andra ifyllningstjänster. På så sätt valdes två företag som leverantörer”, beskriver Susanna Närvänen.

Små och medelstora företag som avtalsleverantörer*

2017 2016 2015 2014 2013
Små och medelstora företag som avtalsleverantörer, antal 158 159 170 164 173
Andel små- och mellanstora företag bland avtalsleverantörerna, % 42 43 44 43 46
Samordnade upphandlingar gjorda bland små- och mellanstora företag, milj. € 109 102 96 92 71
Samordnade upphandlingar gjorda bland små och mellanstora företag andel, % 13 13 14 13 10
*2012 gjorde man en översyn över indelningsprinciperna för föreningar samt för kommun- och stadsägda bolag, som ingår i kategorin övriga. Dessutom korrigerades indelningen när det gäller vissa företag som ingår i internationella koncerner, som på grund av att de har en så liten verksamhet i Finland tidigare har räknats till de små och medelstora företagen.

Tjänster för hela landets behov

Cirka 15 procent av Hansels ramavtal har upphandlats regionalt. År 2017 uppgick antalet regionalt konkurrensutsatta leverantörer i Hansels ramavtal till 197, det vill säga 52 procent av alla avtalsleverantörer.

I regionala konkurrensutsättningar tävlar anbudsgivarna endast i sin region i stället för i hela landet. Beslutet om regional konkurrensutsättning uppkommer enligt ramavtal utifrån en analys av leverantörsmarknaden och kundernas behov. En regional indelning blir aktuell till exempel då ramavtalskunderna finns runt om i Finland. Till exempel beställningskörningar, mötes- och logitjänster och företagshälsovårdstjänster, som är det mest använda ramavtalet, utgör exempel på detta.

I vissa fall kan en indelning enligt produkt dock vara mer ändamålsenlig än en geografisk indelning. Till exempel vad gäller översättningstjänster är det viktigaste för kunden att översättning av ett språkpar erbjuds inom ett önskat område, inte var företaget finns. På samma sätt konkurrensutsätts reguljärflyg enligt stadspar.

Vid säkerställande av marknadsfunktionen är det väsentligt att hindra osund konkurrens.

Vid säkerställande av marknadsfunktionen är det väsentligt att hindra osund konkurrens. Hansel övervakar de erbjudna priserna och ingriper i dessa vid misstanke om att priserna är lägre än de faktiska kostnaderna för att producera tjänsten. Risken med för låga priser är förutom snedvriden konkurrens också att tjänsten till slut inte kan produceras till det erbjudna priset. Om det misstänks att det pris som angetts i ett anbud är lägre än marknadskostnaderna, kan anbudet uteslutas från en tävling.

Upp