Mer ansvarsfulla upphandlingar som en del av kundernas vardag

En av upphandlingsutvecklingsenhetens framgångar år 2017 var skapandet av en färdig verksamhetsmodell för att utveckla kundorganisationernas ansvarsfullhet. Den modell som färdigställdes i slutet av året kommer att utnyttjas i utvecklingen av kundernas ansvarsverksamhet.

”Syftet är att utöka medvetenhet om verksamhetsmodellen för ansvarsfulla upphandlingar hos ledningen och förplikta dem att utveckla dessa. Modellen har som mål att ansvarsfullhet beaktas i varje skede av upphandlingen och att ansvarsfrågor kopplas tätt till organisationernas upphandlingsstrategi”, konstaterar utvecklingschef Liisa Lehtomäki.

Också i Hansels konkurrensutsättningstjänster, det vill säga i konsultationer för kundernas konkurrensutsättning, beaktas ansvarsfrågor enligt objekt.

”Vi ger alltid kunderna information om olika möjligheter att beakta ansvarsfrågor och den slutliga bestämmanderätten vad gäller till exempel obligatoriska krav i konkurrensutsättning innehas av kunden. Konkurrensutsättningarna kan variera från informationssystem till forskningsapparatur, varför sätten att beakta ansvarsfullhet i stor utsträckning beror på upphandlingsobjektet”, säger enhetens chef Ilkka Sihvola.

Upp