Strategi och vision

Hansels vision är att vara en förnyare av upphandlingsverksamheten. Bolagets strategiska mål är kopplade till systematiska och välstyrda statliga upphandlingar som genomförs på ett ansvarsfullt och kundorienterat sätt genom att utnyttja elektroniska arbetsredskap. Den strategi som Hansels styrelse godkände i maj 2016 sträcker sig till år 2020. Den upprättades inom ramen för en process som leddes av ledningsgruppen. Såväl personalen som styrelsen deltog aktivt i definitionen av målen.

Hansel deltar aktivt i flera gemensamma utvecklingsprojekt för statskoncernen. Av dessa digitaliserar Handi-programmet den statliga upphandlingen på ett övergripande plan, medan Tietokiri revolutionerar den offentliga förvaltningen med kunskapsledning. I slutet av år 2017 var vi också med och satte igång det nätverksbaserade kompetenscentret för hållbara och innovativa offentliga upphandlingar, som inleder sin verksamhet i mars 2018.

 

 

År 2017 var det i enlighet med strategin möjligt att utöka den kundspecifika expertservicen, då enheten för utveckling av upphandlingsverksamheten inledde sin verksamhet. Också de analys- och rapporteringsverktyg som anknyter till upphandlingsstyrningen utvecklades, och anknutna tjänster erbjöds till kunderna i större utsträckning. Hansel-Akademin erbjöd coachningsdagar för arbetstagarna, vilka fokuserade på identifiering av kundbehov och inriktning av servicen utifrån dessa. Vad gäller de strategiska fokusområdena har vi kommit längst vad gäller kompetens inom konkurrensutsättning av upphandlingar: i nöjdhetsenkäten gav kunderna ett betyg på nästan 4,5/5 för detta delområde.

Hansel-Akademin erbjöd coachningsdagar för arbetstagarna, vilka fokuserade på identifiering av kundbehov och inriktning av servicen utifrån dessa.

Ansvarsaspekter är en fast del av Hansels styrning. I konkurrensutsättningarna av ramavtal ställs ansvarsrelaterade krav och i utvecklingstjänsterna har en modell för ansvarsfulla upphandlingar upprättats för kunderna. Ett nytt initiativ år 2017 utgjordes av den code of conduct som upprättades för styrning av det sociala ansvaret i anknytning till datorupphandling, vilken i fortsättningen också anpassas så att den lämpar sig för övriga ramavtal. Inom Hansels egen verksamhet är ansvarsaspekterna kopplade till minskade miljökonsekvenser, god ekonomiförvaltning, effektiv resursanvändning, välbefinnande hos personalen och utveckling av kund- och leverantörsnöjdheten.

Upp