Översikt över händelserna år 2017

Hansel har till uppgift att öka produktiviteten i statens upphandlingsverksamhet och fungera som förnyare av statens upphandlingsverksamhet. De strategiska fokusområdena utgörs av att implementera den operativa modellen Fokus på kunden i all verksamhet, utveckla utbudet vad gäller samordnade upphandlingar och fungera som förändringsagent i fråga om ansvarsfulla och innovativa offentliga upphandlingar genom att dra nytta av moderna digitala lösningar. Bolaget vill erbjuda arbetstagarna flexibla och effektiva arbetsformer som möjliggör kontinuerlig kompetensutveckling.

Hansel deltar aktivt i programmet för digitalisering av statens upphandling (Handi), som leds av finansministeriet. Inom ramen för detta projekt fortsatte Hansel att utveckla upphandlingsdatatjänsterna och publicerade i september statligt inköpsfakturamaterial som öppen data i tjänsten Tutkihankintoja.fi. Försvarsministeriets förvaltningsområde och vissa andra enheter som är särskilt säkerhetsrelaterade har dock lämnats utanför tjänsten. Därtill producerade Hansel en webbtjänst för planeringen av upphandlingar för ämbetsverken, i vilken statens konkurrensutsättningskalender syns för leverantörerna. Verktyget för automatisk kontroll av myndighetsdata eNest öppnades för användning av myndigheterna år 2017.

Den nya upphandlingslagen trädde i kraft i början av år 2017. Målet med revideringen av upphandlingslagen var att förenkla upphandlingsförfarandena och effektivisera användningen av offentliga medel, förbättra möjligheterna för små och medelstora företag att delta i konkurrensutsättningar och att främja ansvars- och innovationsrelaterade aspekter i upphandlingen.

Den nya upphandlingslagen har i viss mån medfört flexibilitet till upphandlingsförfarandena.

Den nya upphandlingslagen har i viss mån medfört flexibilitet till upphandlingsförfarandena, såsom möjligheten att avgränsa och precisera anbud och underlättandet av användningen av det dynamiska upphandlingssystemet och förhandlingsförfarandena. Å andra sidan har till exempel användningen av ESPD-blanketter och granskning av brottsregisterutdrag avsevärt ökat de upphandlande enheternas och leverantörernas administrativa börda. Den nya upphandlingslagen är dessutom förknippad med olika arrangemang för övergångsperioden, vilka i praktiken är besvärliga, såsom valet av lag vad gäller konkurrensutsättningar inom ett ramavtal. Den nya upphandlingslagen har fram till slutet av år 2017 tillämpats i marknadsdomstolen enbart i ungefär 30 fall, varför tillämpningspraxis inte ännu är etablerad.

Regeringens proposition om ändring av Hansel-lagen (RP 63/2017 rd) överlämnades till riksdagen i juni 2017. I regeringens proposition föreslås det att landskapen och deras upphandlande enheter läggs till i Hansels kundkrets. Lagändringen är kopplad till landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen, vilka är under beredning. I lagförslaget framställs det att behandling av upphandlingsdata läggs till i Hansels uppgifter. Därtill föreslås en rätt till tillgång till upphandlingsdata vad gäller statens upphandlande enheter. I proposition föreslås det också att Hansel ges möjlighet att delta i internationella samordnade upphandlingar enligt föreskrifterna i upphandlingslagen.

Lagförslaget har behandlats av riksdagens ekonomiutskott. Behandlingen har dock stannat i väntan på att valfrihetslagstiftningen utfärdas och att landskapslagstiftningen framskrider i riksdagen.

I slutet av år 2017 hade Hansel Ab en anhängig överklagan såväl i högsta förvaltningsdomstolen som i marknadsdomstolen. År 2017 fick bolaget ett avgörande av högsta förvaltningsdomstolen. I beslutet avslog högsta förvaltningsdomstolen överklagan. Under samma år fick bolaget tre beslut av marknadsdomstolen, i vilka överklagan avslogs i alla. Därtill fick bolaget år 2017 två beslut om ramavtalskonkurrensutsättning av marknadsdomstolen, i vilka ärendena avskrevs.

Hansel följer hanteringen av offentliga upphandlingar inom Europeiska unionen. Hansel deltar i samarbetsgruppen för de europeiska ländernas centrala inköpscentraler. Utöver Hansel ingår bland annat följande inköpscentraler i denna grupp: danska SKI, svenska Kammarkollegiet, österrikiska BBG, italienska Consip och portugisiska ANCP. Därtill har Hansel under år 2017 inlett ansvarssamarbete med svenska SKL Kommentus.

Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång

I februari kompletterades bolagets ledningsgrupp då direktören för den digitala affärsverksamheten (CDO) Mikko Saavalainen utsågs till medlem av ledningsgrupp.

I början av år 2018 fick bolaget ett beslut av marknadsdomstolen, i vilket överklagan avslogs. Detta beslut av marknadsdomstolen har överklagats till högsta förvaltningsdomstolen.

Inga väsentliga ändringar har skett i affärsverksamheten efter räkenskapsperiodens utgång.

Upp