Hansels ansvarsrapportering

Resultaten av verksamheten i anslutning till ansvarsarbetet presenteras i form av en ansvarsrapport som årligen ges ut på finska, svenska och engelska. Hansels ansvarsrapport har integrerats i årsberättelsen. Verkställande direktören godkänner rapporten, som därefter överlämnas till styrelsen. Vad gäller ansvarsrapporteringen presenteras i berättelsen nyckeluppgifter, intressanta evenemang och resultaten i fråga om ansvar för år 2017, Ansvarsrapporten för år 2016 publicerades 4.4.2017. Rapporteringen grundar sig på den väsentlighetsanalys som gjorts år 2016 och väsentliga förändringar har inte ägt rum i innehållet. I rapporteringen iakttas innehållsdefinitionsrelaterade principer enligt GRI-standarden: väsentlighet, täckningsgrad, hållbar utveckling-kontexten, beaktande av intressentgrupper samt principer om högklassig rapportering, som utgörs av exakthet, jämvikt, tydlighet, jämförbarhet, tillförlitlighet och kontinuitet.

En övergripande bild av Hansels ansvarsfullhet fås utifrån bolagets strategi och via intressentgruppssamarbetet, väsentlighetsmatrisen för ansvarsfullhet och samhällsåtagandet. Delområdena ekonomiskt ansvar, socialt ansvar och miljöansvar rapporteras enligt tema.

Rapportering enligt GRI-standarden

Rapportstrukturen grundar sig nu för första gången på den internationellt godkända GRI-standarden vad gäller core-nivå. Tidigare har Hansel rapporterat enligt Global Reporting Initiative GRI G4-anvisningen.

Rapporten innehåller en tabell, som visar rapportens innehåll enligt väsentlighetstema, de använda GRI-standarderna och information om i vilket rapportavsnitt ärenden som gäller punkten i fråga presenterats. Om uppgifterna inte är tillgängliga, finns det en anteckning om detta jämte motiveringar i tabellen. En del av uppgifterna ingår i bokslutet.

Rapporten har sammanställts av Hansels kommunikation i samarbete med Mainostoimisto SST. Närmare uppgifter ges av Hansels experter inom kommunikation:

Johanna Kaalikoski
kommunikationschef
johanna.kaalikoski@hansel.fi
tfn 029 4444 289

Laura Helle
expert inom marknadsföringskommunikation
laura.helle@hansel.fi
tfn 029 4444 242

Hansels ansvarsrapport kan läsas på adressen vuosikertomus2017.hansel.fi. Ansvarsrapporten publiceras för femte gång enbart i webbformat och den har bestyrkts av revisionssamfundet KPMG Oy Ab.

Upp