Hansel är en bra arbetsplats

Flexibla och effektiva arbetsformer och kontinuerlig kompetensutveckling utgör strategiska fokusområden för Hansel. Betydelsen av bra personalledning är synnerligen accentuerad, då över en fjärdedel av de anställda kommit till bolaget så sent som under år 2017. Nya verksamhetsmodeller och god praxis kartläggs och tas i drift med öppet sinne.

I slutet av år 2017 inledde Hansel sitt samarbete med Vincit-bolaget och år 2018 inleds ett pilotprojekt om ledning som en tjänst. I kategorihanteringen testas en modell där experterna inom ramen för en viss servicemeny kan välja de chefstjänster som de önskar.

Personalnöjdheten följs

Personalnöjdheten vid Hansel granskas i större utsträckning med 1,5–2 års intervall. Den senaste undersökningen gjordes på hösten 2016. En uppföljningsmätning är aktuell på hösten 2018.

I slutet av år 2017 beställdes en Happy or not-apparat för kontinuerlig uppföljning av personalnöjdheten. Den så kallade pulsmätningen inleddes i januari 2018.

Personalförmåner

Hansels personal har möjlighet till lunchsedlar, resesedlar och rekreationssedlar som anställningsförmåner. Därtill erbjuder bolaget med hjälp av sin samarbetspartner avgiftsfri hemskötsel av ett sjukt barn för sina anställda. Bolagets företagshälsovårdstjänster är mer täckande än vad lagstiftningen kräver och alla tjänstemän har förutom en lagstadgad försäkring också en gällande försäkring för olycksfall på fritiden.

Nya verksamhetsmodeller och god praxis kartläggs och tas i drift med öppet sinne.

Personalens gemensamma aktiviteter produceras av de anställda i den aktiva Hansel-klubben. Bolaget beviljar årligen finansiering för personalklubbens motions-, kultur- och övriga rekreationsaktiviteter, som i bästa fall ordnas flera gånger per månad.

Förmånerna gäller såväl visstidsanställda som fast anställda.

Belöning

Hansel följer det finanspolitiska ministerutskottets direktiv om belöning av företagsledning och nyckelpersoner. Alla arbetstagare med fast anställning är efter prövotiden med i resultatbonussystemet. Styrelsen fastställer resultatbonusmålen och resultatbonus för Hansel-medarbetarna är högst 15 procent av årslönen.

En resultatbonus för exceptionellt goda prestationer av bolaget och en löntagare kan betalas ut till en medlem i ledningsgruppen, vilken högst kan uppgå till 30 procent av årslönen.

Under 2017 var grunden för utbetalning av resultatpremier kundnöjdhet och personliga prestationer i enlighet med bolagsstyrelsens beslut. En resultatbonusreservering på 619 000 euro exklusive sociala avgifter har gjorts i bokslutet för år 2017. Resultatbonus betalas ut i april 2018. Visstidsanställda omfattas inte av belöningssystemet. I övrigt har visstidsanställda arbetstagare samma förmåner som ordinarie anställda.

Utbetald resultatbonus (exkl. sociala avgifter)

2017 2016 2015 2014 2013
tusen euro 511 551 505 492 319
Upp