Intressentgrupper

Genom sin verksamhet och sitt samarbete med intressentgrupper vill Hansel främja utvecklingen av kvaliteten och ansvarsfullheten i upphandlingsverksamheten. I och med att kraven på innovation, digitalisering och hållbar utveckling ökar, växer också verksamheten i nätverksform. Den allt mer komplexa lagstiftningen har å sin sida ökat behovet av att koncentrera kompetens till enheter såsom Hansel, som sprider sin kompetens bland annat genom utbildningar och anvisningar. 

Samarbetet med olika intressentgrupper är kontinuerligt. Intressentgrupps­kartläggningar har långa anor hos Hansel. Ursprungligen har tabellen upprättats i en workshop hos ledningsgruppen till stöd för kundarbetet, och senare har dess användning utvidgats till att gälla utvecklingen av hela affärs­verksamheten. Intressentgrupps­analysen behandlas en gång per år i ledningsgruppen och nödvändiga uppdateringar görs i nätverket.

Intressegruppsanalys av viktiga intressegrupper som man regelbundet samarbetar med

Intressentgrupp Förväntningar på Hansel Inverkan på Hansels affärsverksamhet Samarbetssätt och verksamhetsstrategi Ansvarig aktör
Kundrelationer
Upphandlande enheter Avtalsvillkor och priser som möjliggör totalekonomiska och högklassiga upphandlingar. Stöd för konkurrensutsättning av ramavtal och egna upphandlingar. Minimerade risker för inköp och upphandling. Lättare upphandling, behovet av stöd för utveckling av upphandlingsverksamheten har ökat. Mycket stor Verksamheten grundar sig på en kundplan som utarbetas varje år, i vilken man antecknar fokusområdena och de viktigaste åtgärderna för att utveckla kundrelationen. Kundteam
Statens tjänsteleverantörer
Samarbetsforum för statens tjänsteleverantörer Synergier för övrig verksamhet Ömsesidig sparrning på olika delområden Ledningens forum, kommunikations- och marknadsföringssamarbete: t.ex. ValtioExpo Verkställande direktören, kategoridirektören
Senat-fastigheter Stöd för resultatbringande upphandling och utveckling av upphandlingsverksamheten Fördjupat och systematiskt samarbete, win-win Intensivt och regelbundet samarbete, utvecklingstjänster Utvecklingschef för samarbetet
Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori Stöd för resultatbringande upphandling och utveckling av upphandlingsverksamheten Stor inverkan, viktigt att upprätthålla intresset, central partner inom IKT Experttjänster och samarbete enligt statens upphandlingsstrategi: Hansels konkurrensutsättningskompetens och Valtoris koncept för IKT-tjänster Kundteamet, kategorihanteringen, IKT-teamet
HAUS Kehittämiskeskus Oy Samarbete kring utbildning som tillhandahålls för Hansels kunder. Hansels medarbetare som utbildare inom upphandling. Kompetensutveckling bland Hansels medarbetare Utbildningsplanering Cheferna
Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet Stöd för affärsverksamhet genom resultatbringande upphandling och utveckling av upphandlingsverksamheten Uppgång Samarbetsprojekten, Handi-programmet och statsförvaltningens AI-nätverk Ekonomidirektören, kategoridirektören
Statskontoret Stöd för resultatbringande upphandling och utveckling av upphandlingsverksamheten Inverkan har ökat Viktig aktör i utvecklingen av statens ekonomi- och personaladministration. Samarbetsprojekt, t.ex. #Tietokiri Ekonomidirektören, kategoridirektören
Landskapens servicecentraler
Maakuntien Tilakeskus Oy Samarbetspartner i landskapens upphandlingar Betydande Verksamheten är på väg att starta; aktiv dialog Kunddirektören, kategoridirektören
Vimana Oy Samarbetspartner i landskapens upphandlingar Betydande Verksamheten är på väg att starta; aktiv dialog Kunddirektören, kategoridirektören
Sotedigi Oy Samarbetspartner i landskapens upphandlingar Betydande Verksamheten är på väg att starta; aktiv dialog Kunddirektören, kategoridirektören
Leverantörsrelationer
Avtalsleverantörer Framgångsrika affärer med statsförvaltningens organisationer. Kvalificerade upphandlingar och icke-diskriminerande och jämlikt bemötande. Möjligheter till extra försäljning. Mycket stor betydelse som tillhandahållare av högklassiga och ansvarsfulla produkter. Uppgörande av verksamhetsplaner, samordning av leverantörssamarbetet Kategorihanteringen
Övriga leverantörer Vilja till extra försäljning Jämlikt och icke-diskriminerande bemötande och verifiering av detta. Liten inverkan Kommunikation om urvalsgrunder, marknadsföring av konkurrensutsättningar Kategorihanteringen, kundteamen
Arbetstagarrelationer och styrelsen
Arbetstagarna Bra arbetsgivare, balans mellan arbete och fritid Mycket stor Fortlöpande åtgärder för att främja arbetshälsan Verkställande direktören
Hansel Ab:s styrelse Välskött och framgångsrikt bolag Stor Styrelsesamarbete enligt aktiebolagslagen Verkställande direktören, personalrepresentanten
Hanselin ylemmät toimihenkilöt ry (Hyry) Fungerande samarbete mellan medarbetarna och arbetsgivaren Mycket stor Regelbundna möten Verkställande direktören
De Högre Tjänstemännen YTN rf Aktiv tolkare och utvecklare av kollektivavtal på arbetstagarsidan Liten inverkan och litet intresse Förtroendemannens deltagande i utbildningar och aktiv kontakt med förtroendemannen Förtroendemannen, personalchefen
Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf Aktiv tolkare och utvecklare av kollektivavtal på arbetsgivarsidan Liten inverkan och litet intresse Läget uppföljs och kontakt tas vid behov Verkställande direktören
Ägarstyrning och lagstiftning
Ägaren En väl ledd, ansvarsfull och innovativ organisation, som sparar pengar för statens upphandlingsväsende. Stor Samarbetsprojekt: t.ex. Handi, aktivt framförande av synpunkter på möjligheter att utveckla upphandlingsverksamheten och spara Verkställande direktören
Kommunavdelningen (FM) Landskapsreformen Mycket stor betydelse Aktivt samarbete Kategoridirektören
FM:s avdelning för utveckling av statsförvaltningen, enheten för koncernpolitik Ansvar för och deltagande i samarbetsprojekt, synpunkter av experter på upphandling Mycket stor betydelse Samarbetsprojekt: t.ex. Handi Verkställande direktören
Arbets- och näringsministeriet Framförande av upphandlingsperspektivet för att utveckla lagstiftningen Mycket stor Deltagande i arbetsgrupper, diskussions- och informationsmöten Direktören för juridiska ärenden
Näringsliv, organisationer och ansvarsfullhet
Branschorganisationerna Dialog för att utveckla avtalsvillkoren. Vilja att säkerställa rimliga avtalsvillkor för branschen. Måttlig Upprätthållande av samarbetet (regelbundna möten, representation i konkurrensutsättningen) Kategorihanteringen
Frivilligorganisationerna Erfarenheter och praktiska exempel relaterade till branschen Omfattande betydelse då ansvarsfullhet accentueras Samarbetsprojekt Ansvarsgruppen
Näringslivets centralförbund EK Påverkan av avtalsvillkor, ökning av medlemmarnas medvetenhet om offentlig upphandling Måttlig Samarbete, möten vid behov Verkställande direktören
Företagarna i Finland Vill i synnerhet främja ställningen för små och medelstora företag i Hansels konkurrensutsättningar Måttlig Fördjupat samarbete Verkställande direktören
Föreningen för offentliga upphandlingar Kontakter och utbyte av erfarenheter i expertnätverk inom branschen Rollen utvecklas Målet är en aktiv roll och ett tätt samarbete Direktören för juridiska ärenden
Miljöministeriet Föregångare inom hållbar upphandling Stor inverkan, varierande intresse (lagstiftning, EU) Fortsatt samarbete Ansvarsgruppen
Finlands miljöcentral SYKE Samarbetspartner och expert på upphandling, kundrelation Måttlig Fortsatt samarbete Ansvarsgruppen
Motiva Informationsutbyte för att främja hållbar upphandling Måttlig Fortsatt samarbete Ansvarsgruppen
Finnwatch Samarbetspartner och expert, informationsutbyte för att främja hållbar upphandling Måttlig Samarbetsprojekt Kategorihanteringen, ansvarsgruppen
WWF Samarbetspartner och expert, informationsutbyte för att främja hållbar upphandling Måttlig betydelse Fortsatt samarbete Ansvarsgruppen
LOGY Nätverk för aktörer inom upphandlingsbranschen, främjande av offentliga upphandlingar Måttlig betydelse Ledningsforum för upphandlingsforum, teamen för offentliga upphandlingar och ansvarsfullhet Kategoridirektören
Open Knowledge Finland Samarbetspartner och expert inom främjande av öppen data Måttlig betydelse Samarbete efter behov, till exempel tjänsten Tukhihankintoja.fi och tillgång till upphandlingsdata som öppen data Ekonomidirektören, direktören för den digitala affärsverksamheten
Kommunala aktörer
KL-Kuntahankinnat Oy Deltagare i samprojekt Eventuellt samarbete i landskapsreformen. Betydande Samprojekt, t.ex. eNest Verkställande direktören
Kommunförbundet Gemensam intressebevakning. Eventuellt samarbete i landskapsreformen. Betydande Fortsatt samarbete Verkställande direktören
Social- och hälsovårdsområdets och servicecentralens leverantörer Samarbete i landskapsreformen Ökande betydelse Fortsatt samarbete Kategoridirektören
Övriga intressentgrupper
Upphandlande enheter i övriga EU-länder Närmare samarbete och bästa praxis, utvecklingsidéer Betydande Fortsatt samarbete Verkställande direktören
Europeiska kommissionen Utveckling av offentliga upphandlingar Ökande betydelse Arbetsgrupper t.ex. eCertis och EXEP Verkställande direktören
Medierna Information om offentlig upphandling Måttlig Aktiv service: artiklar och material Kommunikationschefen
Aalto-universitets handelshögskola Samarbetspartner och expert på offentliga upphandlingar Måttlig Forskningsprojekt och deltagande i nätverk Ekonomidirektören
Kompetenscentrum av nätverkskaraktär för hållbara och innovativa offentliga upphandlingar En betydande aktör i nätverket Betydande Verksamhet är på väg att starta, aktivt deltagande i kompetenscentrets arbete Verkställande direktören
HITKO dvs. finansministeriets koordineringsgrupp för informationsförvaltningen Informationsutbyte, samarbete Måttlig Regelbundna möten Direktören för den digitala affärsverksamheten
Arbetsgruppen för säkra IKT-upphandlingar Informationsutbyte om datasäkerhetsrelaterade IKT-ärenden Måttlig Regelbundna möten Kunddirektören
Upp