Intern revision

Den interna revisionen har till uppgift att stöda styrelsen och verkställande direktören i övervakningsuppgifter som ska utföras enligt lag och styrelsens arbetsordning och att sköta övriga uppgifter inom intern revision och riskhantering, vilka tilldelas av verkställande direktören och styrelsen. Internrevisionen rapporterar till styrelsen.

Den interna revisionen har lagts ut på entreprenad till revisionssamfundet PricewaterhouseCoopers Oy (PwC). Styrelsen beslutade att revisionsobjekten för år 2017 utgörs av elramavtalsprocesserna, det elektroniska konkurrensutsättningssystemet och uppföljningsrevision av de interna revisionsåtgärderna åren 2014–2016.

Den revision som gällde elramavtalen genomfördes först och de observationer som gjordes i samband med denna behandlades i statens uppföljningsgrupp för elupphandling och i Hansels styrelse. Rapporteringen om övriga revisioner överlämnas till Hansels styrelse i februari 2018, då också revisionsobjekten för år 2018 överenskoms.

Upp